ძირითადი განსხვავება გამოწვეულია პარტნიორთა ქონებრივი პასუხისმგებლობის ფარგლებით, კერძოდ სააქციო საზოგადოების აქციონერთა, კოოპერატივის მეპაიეთა და შპს-ის პარტნიორთა პასუხისმგებლობა შემოიფარგლება საზოგადოების კაპიტალში განხორციელებული შენატანის პროპორციულად, ხოლო სპს-ის პარტნიორები პასუხს აგენენ არა მხოლოდ შენატანით, არამედ მთელი ქონებით, სრულად, პირადად და სოლიდარულად. კომანდიტური საზოგადოების პარტნიორთა ნაწილი საზოგადოების ვალდებულებებისთვის შპს-ის პარტნიორთა მსგავსად შეზღუდულად აგებს პასუხს (კომანდიტი), ხოლო პარტნიორთა ნაწილი სრულად აგებს პასუხს, მთელი ქონებით პირადად და შეუძღუდვად (კომპლემენტარი).

რეორგანიზაციის დასრულება რეგისტრირდება იმ შემთხვევაში, თუ რეესტრში უკვე რეგისტრირებულია ამ პროცესის დაწყება ან, თუ არ არსებობს ამ პროცესის დაწყების რეგისტრაციის ვალდებულება, აგრეთვე რეორგანიზაციის პროცესში მონაწილე სუბიექტებს არ უნდა ჰქონდეთ დავალიანება სახელმწიფოს მიმართ.

თუ საწარმოს რეორგანიზაციით არ მცირდება კრედიტორთა დაკმაყოფილების უნარი რეორგანიზაცია რეგისტრირდება დავალიანების მიუხედავად.

სახელმწიფოს მიმართ დავალიანების არსებობის შემთხვევაში, რეორგანიზაციის დასრულების რეგისტრაცია შესაძლებელია ფინანსთა სამინისტროს წინასწარი წერილობითი თანხმობის საფუძველზე.

თანხმობა არ არის სავალდებულო იმ შემთხვევაში თუ  ხდება იმ სუბიექტის რეორგანიზაცია, რომლის 50% წილი სახელმწიფოს საკუთრებაშია.

განმცხადებელი სერვისზე შეიძლება იყოს უშუალოდ დაინტერესებული პირი (რეორგანიზაციის პროცესში მონაწილე სუბიექტის პარტნიორი/დამფუძნებელი, ხელმძღვანელობასა ან წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი) ან დაინტერესებული პი­რის წარმომად­გე­ნე­ლი.

მეწარმე და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის რეორგანიზაციის  რეგისტრაციისთვის მიმართეთ იუსტიციის სახლს ან შესაბამის ტერიტორიულ სამსახურს. თან იქონიეთ შემდეგი დოკუმენტები:                                                

  1. განცხადება (ელექტრონული განცხადება ივსება ფრონტ ოფისის ოპერატორის მიერ);             
  2. თქვენი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
  3. რეორგანიზაციის პროცესის დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი (პარტნიორთა/დამფუძნებელთა გადაწყვეტილება რეორგანიზაციის პროცესის დასრულების შესახებ, რომელიც მიღებული იქნება საზოგადოების წესდებით დადგენილი წესით);
  4. ფინანსთა სამინისტროს მიერ გაცემული შედარების აქტი;
  5. სარეგისტრაციო მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი (გადახდა შესაძლებელია ადგილზე);

იმ შემთხვევაში თუ თქვენ ხართ დაინტერესებული პირის წარმომადგენელი მაშინ დამატებით წარმოადგინეთ სათანადო წესით დამოწმებული  წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და თქვენი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენეტი.

რეორგანიზაციის დასრულების საფასური განისაზღვრება რეორგანიზაციის შედეგად წარმოშობილი სუბიექტების რაოდენობის მიხედვით.