• 1818-1935 წწ. საქართველოში დაბადებულ მოქალაქეთა შესახებ (მათ შორის სომხურ ეკლესიებში 1862-1921 წწ.; კათოლიკურ ეკლესიებში 1796-1922 წწ.; თბილისისა და ქუთაისის ებრაულ სინაგოგებში 1871-1921 წწ.) საეკლესიო და სააქტო ჩანაწერები;
 • 1818-1935 წწ. საქართველოში გარდაცვლილ მოქალაქეთა შესახებ საეკლესიო და სააქტო ჩანაწერები;
 • 1818-1935 წწ. საქართველოში დაქორწინებულ მოქალაქეთა შესახებ (მათ შორის სომხურ ეკლესიებში 1862-1921 წწ.; კათოლიკურ ეკლესიებში 1796-1922 წწ.; თბილისისა და ქუთაისის ებრაულ სინაგოგებში 1871-1921 წწ.) საეკლესიო და სააქტო ჩანაწერები;
 • 1921-1935 წწ. საქართველოში განქორწინებულ მოქალაქეთა და უმაღლესი სასამართლოს მიერ 1939-1970 წწ. გაუქმებულ ქორწინებათა სააქტო ჩანაწერები;
 • 1871-1921 წწ. თბილისისა და ქუთაისის ებრაული სინაგოგების მეტრიკული წიგნები ებრაელ მოქალაქეთა განქორწინების შესახებ.

 არქივში დაცული ცნობის მისაღებად მიმართეთ შესაბამის იუსტიციის სახლს და თან იქონიეთ შემდეგი დოკუმენტები:

 • პირადობის მოწმობა / პასპორტი
 • მესამე პირის მინდობილობა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანის მოწმობა (უფასო მომსახურების მისაღებად იმ პირობით, რომ გამოთხოვილი ცნობა გეხებათ პირადად თქვენ - განმცხადებელს);
 • იძულებით გადაადგილებული პირის მოწმობა (უფასო მომსახურების მისაღებად იმ პირობით, რომ გამოთხოვილი ცნობა გეხებათ პირადად თქვენ - განმცხადებელს);
 • სოციალურად დაუცველი პირის ცნობა (უფასო მომსახურების მისაღებად იმ პირობით, რომ გამოთხოვილი ცნობა გეხებათ პირადად თქვენ - განმცხადებელს);
 •  შეზღუდული შესაძლებლობების პირის მოწმობა (უფასო მომსახურების მისაღებად იმ პირობით, რომ გამოთხოვილი ცნობა გეხებათ პირადად თქვენ - განმცხადებელს);
 • საპენსიო მოწმობა (50%-იანი შეღავათით მომსახურების სურვილის შემთხვევაში. იმ პირობით, რომ გამოთხოვილი ცნობა გეხებათ პირადად თქვენ - განმცხადებელს).

ცნობა დაბადების რეგისტრაციის  შესახებ:

 • განაცხადის შეტანიდან 10 სამუშაო დღეში - 10 ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან 5 სამუშაო დღეში - 15 ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან 3 სამუშაო დღეში - 20 ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან 24 საათის განმავლობაში - 25 ლარი;
 • განაცხადის შეტანის დღეს - 30 ლარი.

ცნობა გარდაცვალების რეგისტრაციის  შესახებ:

 • განაცხადის შეტანიდან 10 სამუშაო დღეში - 10 ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან 5 სამუშაო დღეში - 15 ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან 3 სამუშაო დღეში - 20 ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან 24 საათის განმავლობაში - 25 ლარი;
 • განაცხადის შეტანის დღეს - 30 ლარი.

ცნობა ქორწინების  რეგისტრაციის  შესახებ:

 • განაცხადის შეტანიდან 10 სამუშაო დღეში - 10 ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან 5 სამუშაო დღეში - 15 ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან 3 სამუშაო დღეში - 20 ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან 24 საათის განმავლობაში - 25 ლარი;
 • განაცხადის შეტანის დღეს - 30 ლარი.

ცნობა განქორწინების  რეგისტრაციის  შესახებ:

 • განაცხადის შეტანიდან 10 სამუშაო დღეში - 10 ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან 5 სამუშაო დღეში - 15 ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან 3 სამუშაო დღეში - 20 ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან 24 საათის განმავლობაში - 25 ლარი;
 • განაცხადის შეტანის დღეს - 30 ლარი.