დოკუმენტის აპოსტილით დამოწმება მარტივი ერთსაფეხურიანი პროცედურაა და გულისხმობს დოკუმენტის გამცემი უწყების გათვალისწინებით,  დოკუმენტის დამოწმებას ერთი-ერთი  შესაბამისი უწყების მიერ: 

 • სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვიტარების სააგენტო;
 • სსიპ მომსახურების სააგენტო;

 აღნიშნული უწყებების მიერ აპოსტილით დამომწებული დოკუმენტებიი პირდაპირ წარედგინება შესაბამისი ქვეყნის უწყებებს.

 დოკუმენტის ლეგალიზაცია სამსაფეხურიანი  პროცედურაა.    

1. პირველი ეტაპის განმახორციელებელი, დოკუმენტის გამცემი უწყების გათვალისწინებით, ორგანებია  ერთ-ერთი აღნიშნული უწყება:

 • სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვიტარების სააგენტო;
 • სსიპ მომსახურების სააგენტო.
 1. მეორე ეტაპში მონაწილეობს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტი. 
 1. მესამე ეტაპს  ახორციელებს დოკუმენტის მიმღები ქვეყნის დიპლომატიური/საკონსულო დაწესებულება.

 

შენიშვნა:

 • სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო, მის უფლებამოსილებას განკუთვნილი დოკუმენტის დამოწმებისას, თავად ახორციელებს დოკუმენტის გადაგზავნას მეორე ეტაპის განმახორციელებელ (საგარეო საქმეთა სამინისტროში) . შესაბამისად ამ კატეგორიის დოკუმენტების დასამოწმებლად  მოქალაქეს   დოკუმენტის   ლეგალიზაციის  მოთხოვნის წარდგენა შეუძლია იუსტიციის სახლის ნებისმიერ ფილიალში. 
 • ლეგალიზებული დოკუმენტი შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას მხოლოდ იმ ქვეყანაში, რომლის საკონსულო დაწესებულებამაც განახორციელა ლეგალიზაციის მე–3 ეტაპი.

იუსტიციის სახლი აპოსტლით ან ლეგალიზაციით ამოწმებს შემდეგ დოკუმენტებს:

 • საქართველოს ადმინისტრაციული    ორგანოების    მიერ    გაცემულ    დოკუმენტებს , მათ შორის საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და მის სისტემაში შემავალი ორგანოების მიერ გაცემულ დოკუმენტებს;
 • სანოტარო აქტებს, გარდა  სანოტარო  აქტებისა,  რომელიც  ეხება  ასლის  დედანთან სისწორეს და თარჯიმნის ხელმოწერის დამოწმებას;
 • სამედიცინო  დაწესებულებების   მიერ   თავიანთი   უფლებამოსილების   ფარგლებში გაცემულ დოკუმენტებს (ჯანმრთელობის ცნობა, სხვ.);
 • ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ დამოწმებულ ოფიციალური დოკუმენტის ასლს;
 • ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ განხორციელებულ თარგმანს;

 

 აპოსტილით ან ლეგალიზაციით დამოწმებას არ ექვემდებარება შემდეგი დოკუმენტები:

 • საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობისა და საკონსულო დაწესებულების მიერ გაცემული დოკუმენტები; 
 • კერძო სამართლის იურიდიული პირების მიერ გაცემული დოკუმენტები ,გარდა სამედიცინო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა ; 
 • ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გაცემული დოკუმენტები, რომლებიც დაკავშირებულია საბაჟო და კომერციულ ოპერაციებთან;
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, მისი ასლი და ფოტოპირი, გარდა გამცემი ორგანოს მიერ დამოწმებული საქართველოს მოქალაქის პასპორტის ასლისა;
 • სამხედრო ბილეთი;
 • სატრანსპორტო საშუალების სარეგისტრაციო დოკუმენტი (ტექნიკური პასპორტი) და მართვის მოწმობა;
 • ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ გაცემული ქვითრები;
 • სანოტარო აქტები – ასლის დედანთან იდენტურობისა და თარჯიმნის ხელმოწერის ნამდვილობის დამოწმება;
 • საქართველოს ნორმატიული აქტების სახელმწიფო რეესტრში რეგისტრირებული ნორმატიული აქტები;
 • აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკისა და ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის დე ფაქტო ხელისუფლების ორგანოებისა და თანამდებობის
  პირების მიერ გაცემული დოკუმენტები.

დოკუმენტის (გარდა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და მის სისტემაში შემავალი ორგანოების მიერ გაცემული დოკუმენტებისა) აპოსტილით დამოწმება და ამსათანავე (მოქალაქის მოთხოვნის შემთხვევაში) დოკუმენტის  თარგმნა და თარგმანის დამოწმება  ხორციელდება: 

საფასური

დოკუმენტის დამოწმება 

 

 1 გვერდის თარგმნა         

         

თარგმანის დამოწმება

ჯამში

8 სამუშაო დღე

30 ლარი

30 ლარი

30 ლარი

90 ლარი

4 სამუშაო დღე

60 ლარი

30 ლარი

60 ლარი

150 ლარი

2 სამუშაო დღე

120 ლარი

30 ლარი

120 ლარი

270 ლარი

1 სამუშაო დღე

150 ლარი

30 ლარი

150 ლარი

330 ლარი

 დოკუმენტის (გარდა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და მის სისტემაში შემავალი ორგანოების მიერ გაცემული დოკუმენტებისა) ლეგალიზაციის დამოწმება და ამსათანავე (მოქალაქის მოთხოვნის შემთხვევაში) დოკუმენტის  თარგმნა და თარგმანის დამოწმება  ხორციელდება: 

საფასური

დოკუმენტის დამოწმება 

 

 1 გვერდის თარგმნა         

         

თარგმანის დამოწმება

ჯამში

8 სამუშაო დღე

30 ლარი

30 ლარი

30 ლარი

90 ლარი

4 სამუშაო დღე

60 ლარი

30 ლარი

60 ლარი

150 ლარი

2 სამუშაო დღე

120 ლარი

30 ლარი

120 ლარი

270 ლარი

1 სამუშაო დღე

150 ლარი

30 ლარი

150 ლარი

330 ლარი

 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და მის სისტემაში შემავალი ორგანოების მიერ გაცემული დოკუმენტების დამოწმება ხდება  10 სამუშაო დღის ვადაში  და საფასურია  20 ლარი.

გაითვალისწინეთ!  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და მის სისტემაში შემავალი ორგანოების მიერ გაცემული დოკუმენტების თარგმნა და თარგმანის აპოსტილით დამოწმება ხდება, მხოლოდ თავად დოკუმენტის დამოწმების შემდეგ და აღნიშნული პროცედურა მოიცავს ცალკე ვადას და საფასურს. დოკუმენტის თარგმანთან და თარგმანის დამოწმებასთან მიმართებაში იხილეთ ზემოთ მოცემული ვადები და საფასურები.