საქართველოში დროებითი ცხოვრების უფლებით გაიცემა შემდეგი სახის ბინადრობის ნებართვები: 

 • შრომითი ბინადრობის ნებართვა - გაიცემა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში რეგისტრირებულ შრომით იმიგრანტზე ან საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით საქართველოში სამეწარმეო საქმიანობის განმახორციელებელ უცხოელზე;

 • სასწავლო ბინადრობის ნებართვა - გაიცემა საქართველოში ავტორიზებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის მიზნით;

 • ბინადრობის ნებართვა ოჯახის გაერთიანების მიზნით - გაიცემა ბინადრობის ნებართვის მქონე უცხოელის ოჯახის წევრებზე;
 • საქართველოს ყოფილი მოქალაქის ბინადრობის ნებართვა - გაიცემა უცხოელზე, რომელსაც შეუწყდა საქართველოს მოქალაქეობა;
 • მოქალაქეობის არმქონე პირის ბინადრობის ნებართვა - გაიცემა პირზე, რომელსაც საქართველოში დაუდგინდა მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსი;
 • საინვესტიციო ბინადრობის ნებართვა - გაიცემა უცხოელზე, რომელმაც საქართველოში განახორციელა არანაკლებ 300 000 აშშ დოლარის ექვივალენტს ლარში ოდენობის ინვესტიცია „საინვესტიციო საქმიანობის ხელშეწყობისა და გარანტიების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, და მის ოჯახის წევრებზე.
 • დროებითი ბინადრობის ნებართვა - გაიცემა უცხოელზე, რომელსაც „ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად მინიჭებული აქვს მსხვერპლის სტატუსი;
 • მოკლევადიანი ბინადრობის ნებართვა - გაიცემა უცხოელზე და მისი ოჯახის წევრებზე, თუ უცხოელი საქართველოს ტერიტორიაზე, საქართველოს კანონმდებლობით  დადგენილი წესით ფლობს საკუთრებას უძარვ ნივთზე (გარდა სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწისა), რომლის ღირებულება აღემატება 100 000 აშშ დოლარის ექვივალენტს ლარში.
 • სპეციალური ბინადრობის ნებართვა - გაიცემა:

         ა) უცხოელზე, რომლის შესახებაც არსებობს საფუძვლიანი ვარაუდი, რომ იგი შეიძლება იყოს ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) დანაშაულის მსხვერპლი ან დაზარალებული;

         ბ) უცხოელზე, რომელზეც საქართველოში დროებითი ბინადრობის ნებართვის გაცემის თაობაზე წერილობით ინიციატივას წარადგენს საქართველოს მთავრობის წევრი;

         გ) უცხოელზე,  რომელის გაძევებაც ვერ მოხერხდა და შესაბამისად გაიცა დროებითი საიდენტიფიკაციო მოწმობა და დროებითი საიდენტიფიციო მოწმობის მიღებიდან გასულია 5  წელი; 

        დ) უცხოელზე, რომელიც  არის თანამემამულის სტატუსის მქონე. 

 ოჯახის გაერთიანებისა და საინვესტიციო ბინადრობის გაცემის მიზნებისთვის ოჯახის წევრებად მიიჩნევიან:

 • საქართველოში ბინადრობის ნებართვის მქონე უცხოელის ან საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირის მეუღლე, არასრულწლოვანი შვილი, მეურვეობის ან მზრუნველობის ქვეშ ან/და სრულ კმაყოფაზე მყოფი არასრულწლოვანი, მხარდაჭერის მიმღები ან შრომისუუნარო პირი;
 • საქართველოში ბინადრობის ნებართვის მქონე არასრულწლოვანი უცხოელის ან საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე არასრულწლოვანის მშობელი; 

მოკლევადიანი ბინადრობის ნებართვის მიზნებისთვის ოჯახის წევრებად მიიჩნევიან:

 • საქართველოში მოკლევადიანი ბინადრობის ნებართვის მქონე პირის მეუღლე და შვილის/შვილები;

 

საქართველოში მუდმივის ცხოვრების უფლებით გაიცემა შემდეგი სახის ბინადრობის ნებართვები:

 • მუდმივი ცხოვრების ნებართვა - გაიცემა საქართველოს მოქალაქის მეუღლეზე, არასრულწლოვან შვილზე, საქართველოს არასრულწლოვანი მოქალაქის მშობელზე. აგრეთვე უცხოელზე, რომელმაც საქართველოში დროებითი ბინადრობის ნებართვის საფუძველზე იცხოვრა ბოლო 10 წლის განმავლობაში. ამ ვადაში არ ითვლება საქართველოში სწავლის ან მკურნალობის მიზნით ცხოვრებისა და დიპლომატიურ და მათთან გათანაბრებულ წარმომადგენლობებში მუშაობის პერიოდი;
 • უვადო ბინადრობის ნებართვა - გაიცემა 300 000 აშშ დოლარის ლარში ეკვივალენტის ოდენობის ინვესტიციის განხორციელების საფუძველზე გაცემული საინვესტიციო ბინადრობის ნებართვის მქონე იმ უცხოელზე და მისი ოჯახის წევრებზე, რომელსაც უდასტურდება საქართველოში განხორციელებული სამეწარმეო საქმიანობიდან პირველი წლის განმავლობაში არანაკლებ 50 000 აშშ დოლარის ლარში ეკვივალენტის წლიური ბრუნვა, მეორე წლის განმავლობაში − არანაკლებ 100 000 აშშ დოლარის ლარში ეკვივალენტის წლიური ბრუნვა, ხოლო მესამე, მეოთხე და მეხუთე წლების განმავლობაში − არანაკლებ 120 000 აშშ დოლარის ლარში ეკვივალენტის წლიური ბრუნვა, ან 300 000 აშშ დოლარის ლარში ეკვივალენტზე მეტი ღირებულების უძრავი ნივთის საკუთრებაში ქონის საფუძველზე გაცემული საინვესტიციო ბინადრობის ნებართვის მქონე იმ უცხოელზე და მისი ოჯახის წევრებზე, რომელსაც საინვესტიციო ბინადრობის ნებართვის მიღებიდან 5 წლის განმავლობაში აქვს ამ უძრავ ნივთზე საკუთრების უფლება.  

შენიშვნა:  ოჯახის წევრებად მიიჩნევიან საქართველოში საინვესტიციიო ბინადრობის ნებართვის მქონე უცხოელის  მეუღლე, არასრულწლოვანი შვილი, მეურვეობის ან მზრუნველობის ქვეშ ან/და სრულ კმაყოფაზე მყოფი არასრულწლოვანი, მხარდაჭერის მიმღები ან შრომისუუნარო პირი; არასრულწლოვანი უცხოელის მშობელი;

 

 • მოქალაქეობის არმქონე პირის ბინადრობის ნებართვა - გაიცემა პირზე, რომელსაც საქართველოში დაუდგინდება მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსი. 

შენიშვნა: მოქალაქეობის არმქონე  პირის სტატუსის მქონე პირს მუდმივი ცხოვრების უფლებით ბინადრობის ნებართვა ეძლევა თუ  საქართველოს მოქალაქეობა შეუწყდა საქართველოს მოქალაქეობიდან გასვლის გზით ან 1993 წლის 31 მარტისთვის მუდმივად ცხოვრობდა საქართველოში, ამ თარიღის შემდეგ არ მოხსნილა რეგისტრაციიდან, მაგრამ  საქართველოს მოქალაქედ არ ჩაითვალა.

საქართველოში ბინადრობის ნებართვის მისაღებად ან მისი მოქმედების ვადის გასაგრძელებლად განცხადებას წარადგენს:

 • სრულწლოვანი ქმედუნარიანი უცხოელი პირადად;
 • არასრულწლოვანი (18 წლამდე) უცხოელის კანონიერი წარმომადგენელი, გარდა 16 - დან  18 წლამდე რეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფი უცხოელისა;
 • 16- დან  18 წლამდე რეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფი უცხოელი;
 • მხარდაჭერის მიმღები პირის მხარდამჭერი;
 • დაინტერესებული პირის წარმომადგენელი (თუ დაინტერესებული პირი იმყოფება საქართველოში), სათანადო წესით დამოწმებული მინდობილობის საფუძველზე.  

  !!! საქართველოს  მოქმედი კანონმდებლობით ქორწინების რეგისტრაცია დასაშვებია 18 წლის ასაკიდან, თუმცა 16-18 წლამდე საქართველოში მცხოვრები უცხოელი ან/და უცხო ქვეყნის მოქალაქე, რომელსაც ამავდროულად მიენიჭა საქართველოს მოქალაქეობა  შესაძლებელია იმყოფებოდეს რეგისტრირებულ ქორწინებაში.  

არასრულწლოვანი პირის ბინადრობის ნებართვის თაობაზე განცხადებას წარადგენს მისი ერთ-ერთი კანონერი წარმომადგენელი ან კანონიერი წარმომადგენლის მინდობილი პირი;

იმ შემთხვევაში თუ არასრულწლოვანი პირის მიმართ გასაცემი ბინადრობის ნებართვის სახეობა ითვალისწინებს დროებითი ცხოვრების უფლებით ბინადრობის ნებართვის გაცემას, საკმარისია არასრულწლოვანის ერთი-ერთი კანონიერი წარმომადგენლის განცხადება;

იმ შემთხვევაში თუ არასრულწლოვანი პირის მიმართ გასაცემი ბინადრობის ნებართვის სახეობა ითვალისწინებს მუდმივი ცხოვრების უფლებით ბინადრობის ნებართვის გაცემას, არასრულწლოვანი პირის  ერთ-ერთი კანონიერი წარმომადგენლის მიერ წარმოდგენილ განცხადება უნდა დაერთოს მეორე კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობა;

იმ შემთხვევაში თუ განაცხადის წარმდგენი პირი, არასრულწლოვანის კანონიერი წარმომადგენლის მინდობილი პირია, ნებისმიერი სახის ბინადრობის ნებართვის მოთხოვნის დროს საჭიროა ორივე კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობა.

 ეს საყურადღებოა! 

უცხოელი ვალდებულია ბინადრობის ნებართვის გაცემის მოთხოვნით, სააგენტოს მიმართოს საქართველოს ტერიტორიაზე კანონიერად ყოფნის ვადის ამოწურვამდე 40 კალენდარული დღით ადრე; აღნიშნული მოთხოვნა არ ვრცელდება უვადო ბინადრობის ნებართვის, საინვესტიციო ბინადრობის ნებართვის, სპეციალური ბინადრობის ნებართვის, დროებითი ბინადრობის ნებართვისა და მოკლევადიანი ბინადრობის ნებართვის შემთხვევებზე;

ბინადრობის ნებართვის მოქმედების ვადის გაგრძელების მოთხოვნით უცხოელი სააგენტოს მიმართავს არაუადრეს 90 დღისა ბინადრობის ნებართვის ვადის ამოწურვამდე.

საქართველოში ბინადრობის ნებართვა არ გაიცემა უცხოელზე, რომელიც საქართველოში ბინადრობის ნებართვის მიღების მოთხოვნით განცხადების წარდგენის მომენტისთვის საქართველოში იმყოფება საქართველოდან გასვლის ვალდებულების გადავადების საფუძველზე;

საქართველოში ბინადრობის ნებართვა (გარდა საინვესტიციო ბინადრობის ნებართვისა, სპეციალური ბინადრობის ნებართვისა და დროებითი ბინადრობის ნებართვისა) არ გაიცემა C კატეგორიის ორდინალური ვიზის საფუძველზე;

საქართველოში ბინადრობის ნებართვა (გარდა საინვესტიციო ბინადრობის ნებართვისა, სპეციალური ბინადრობის ნებართვისა და  დროებითი ბინადრობის ნებართვისა) არ გაიცემა უცხოელზე, რომელიც საქართველოში იმყოფება სხვა ქვეყნის (არა მისი მოქალაქეობის ქვეყნის) მიერ გაცემული ბინადრობის ან ვიზის საფუძველზე;

თავშესაფრის მაძიებელი საქართველოში ბინადრობის ნებართვის გაცემის მიზნებისთვის არ ითვლება საქართველოში კანონიერად მყოფ პირად;

 

საქართველოში დროებითი ბინადრობის ნებართვა გაიცემა:

 • დროებითი ბინადრობის ნებართვა პირველად გაიცემა არანაკლებ 6 თვით და არა უმეტეს 1 წლის ვადით. მისი მოქმედების ვადის გაგრძელება შეიძლება დამატებით 5 წლამდე ვადით იმ პირობით, რომ საქართველოში დროებითი ბინადრობის ნებართვის გაცემის საერთო ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 12 წელს;
 • საქართველოს ყოფილი მოქალაქის დროებითი ბინადრობის ნებართვა შესაძლებელია გაიცეს 6 წლის ვადით;
 • საინვესტიციო ბინადრობის ნებართვა შესაძლებელია გაიცეს 5 წლის ვადით;
 • თუ უცხოელზე საქართველოში სპეციალური ბინადრობის ნებართვის გაცემის თაობაზე წერილობით ინიციატივას საქართველოს მთავრობის წევრი წარადგენს, პირველად გაიცემა 5 წლამდე ვადით;
 • მოკლევადიანი ბინადრობის ნებართვა გაიცემა ყოველ ჯერზე 1 წლის ვადით;
 • პირს, რომელსაც საქართველოში დაუდგინდა მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსი, ბინადრობის ნებართვა გაიცემა 3 წლის ვადით ან მუდმივი ცხოვრების უფლებით;