დროებითი საიდენტიფიკაციო მოწმობის მისაღებად განცხადებას წარადგენს:

 • სრულწლოვანი, ქმედუნარიანი პირი, რომელზეც უნდა გაიცეს მოწმობა;
 • 16-დან 18 წლამდე ასაკის პირი, თუ ის იმყოფება რეგისტრირებულ ქორწინებაში;
 • არასრულწლოვანის/მზრუნველობის ქვეშ მყოფი პირის კანონიერი წარმომადგენელი;
 • მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო, თუ არასრულწლოვანი ცნობილია  მიუსაფარ ან/და ძალადობის მსხვერპლ ბავშვად.
 • დაინტერესებული პირის მეუღლე, პირდაპირი აღმავალი და დაღმავალი შტოს ნათესავი, და-ძმა და ასევე ამ პირთა მინდობილი პირი თუ დაინტერესებულ პირს (ვისზეც უნდა გაიცეს მოწმობა) არ შეუძლია ნების გამოხატვა ან გადაადგილება ავადმყოფობის გამო, რაც დასტურდება შესაბამისი ცნობით/დოკუმენტით.

!!! საქართველოს  მოქმედი კანონმდებლობით ქორწინების რეგისტრაცია დასაშვებია 18 წლის ასაკიდან, თუმცა 16-18 წლამდე საქართველოში მცხოვრები უცხოელი ან/და უცხო ქვეყნის მოქალაქე, რომელსაც ამავდროულად მიენიჭა საქართველოს მოქალაქეობა  შესაძლებელია იმყოფებოდეს რეგისტრირებულ ქორწინებაში.  

 განცხადების წრადგენის უფლებამოსილება ასევე გააჩნია შემდეგი უწყებების უფლებამოსილ პირებს:  

 • შინაგან საქმეთა სამინისტრო _ თუ პირი იმყოფება პატიმრობის/თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში;
 • ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტრო _ თუ პირი თავშესაფრის მაძიებელია;
 • სამედიცინო დაწესებულებას _ თუ პირი იმყოფება სამედიცინო დაწესებულებაში;
 • მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო, თუ არასრულწლოვანი ცნობილია მიუსაფარ ან/და ძალადობის მსხვერპლ ბავშვად.

 

 

დროებითი საიდენტიფიკაციო მოწმობის მისაღებად წარდგენილ განცხადებას უნდა დაერთოს:

 • 1 (ერთი) ფოტოსურათი ზომით 3,5x4,5 სმ დაბეჭდილი და ელექტრონული ფორმით;
 • დროებითი საიდენტიფიკაციო მოწმობის გაცემის საფუძვლის გათვალისწინებით ერთ-ერთი შემდეგი დოკუმენტი:

ა) საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მიერ გაცემულ დასკვნას/ცნობას - თავშესაფრის მაძიებელი პირის დროებითი საიდენტიფიკაციო მოწმობის მისაღებად;

ბ) საქართველოში მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსის განსაზღვრის მოთხოვნით წარმოდგენილი განცხადების ჩაბარების დამადასტურებელ სამახსოვრო ბარათს - საქართველოში მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსის მაძიებელი პირის დროებითი საიდენტიფიკაციო მოწმობის მისაღებად.

გ) საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გაცემულ შესაბამის დასკვნას/ცნობას - საქართველოდან გაძევებას დაქვემდებარებული უცხო ქვეყნის მოქალაქის ან მოქალაქეობის არმქონე პირის დროებითი საიდენტიფიკაციო მოწმობის მისაღებად.

დ) მიუსაფარი ან/და ძალადობის მსხვერპლი ბავშვის შემთხვევაში, ასევე, მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს მიმართვა, სადაც მითითებულია, რომ  არასრულწლოვანი იქნა აღიარებული მიუსაფარ ან/და ძალადობის მსხვერპლ ბავშვად.

 • ასევე  არსებობის შემთხვევაში პირადობის დამადასტურებელი ერთ-ერთი დოკუმენტი:

ა) უცხო ქვეყნის პირადობის ან/და მოქალაქეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

ბ) დაბადების მოწმობა ან სხვა ოფიციალური დოკუმენტი, რომელიც იძლევა პირის იდენტიფიცირების შესაძლებლობას;

 

შენიშვნა: თუ პირს არ შეუძლია ნების გამოხატვა ან/და გადაადგილება საჭიროა განაცხადს დაერთოს აღნიშნულის დამადასტურებელი ცნობა/დოკუმენტი.

დამზადებული დროებითი საიდენტიფიკაციო მოწმობა გადაეცემა:

 • სრულწლოვან, ქმედუნარიან პირს, რომელზეც უნდა გაიცეს მოწმობა;
 • 16-დან 18 წლამდე ასაკის პირს, თუ ის იმყოფება რეგისტრირებულ ქორწინებაში;
 • არასრულწლოვანი პირის კანონიერ წარმომადგენელს;
 • მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს, თუ არასრულწლოვანი ცნობილია  მიუსაფარ ან/და ძალადობის მსხვერპლ ბავშვად.

!!! საქართველოს  მოქმედი კანონმდებლობით ქორწინების რეგისტრაცია დასაშვებია 18 წლის ასაკიდან, თუმცა 16-18 წლამდე საქართველოში მცხოვრები უცხოელი ან/და უცხო ქვეყნის მოქალაქე, რომელსაც ამავდროულად მიენიჭა საქართველოს მოქალაქეობა  შესაძლებელია იმყოფებოდეს რეგისტრირებულ ქორწინებაში.  

შენიშვნა: ასევე მოწმობა გადაეცემა  განაცხადის წარმდგენ შესაბამის პირს (დაინტერესებული პირის მეუღლეს, პირდაპირი აღმავალი და დაღმავალი შტოს ნათესავს, და-ძმას და ასევე ამ პირთა მინდობილი პირს) თუ განაცხადის წარდგენის დროს შესაბამისი ცნობა/დოკუმენტით  დადასტურებული იყო, რომ  დაინტერესებულ პირს (ვისზეც უნდა გაიცეს მოწმობა) არ შეეძლო ნების გამოხატვა ან გადაადგილება ავადმყოფობის გამო.

 ეს მნიშვნელოვანია! დამზადებული დროებითი საიდენტიფიკაციო მოწმობის გადაცემა შესაძლებელია მხოლოდ თბილისის ცენტრალურ იუსტიციის სახლში.