ინფორმაციის/ცნობის მისაღებად მიმართეთ შესაბამის იუსტიციის სახლს;

წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა განისაზღვრება კონკრეტული შემთხვევით. თქვენ შეიძლება დაგჭირდეთ: 

 

  • პირადობის მოწმობა;
  • გარდაცვალების მოწმობა;
  • ნათესაური კავშირის დამდგენი დოკუმენტები (დაბადების მოწმობა, ქორწინების მოწმობა და ა.შ.);
  • გვარისა და სახელის შეცვლის რეგისტრაციის მოწმობა;
  • მინდობილობა, ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან;
  • ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;
  • უფლების დამდგენი სანოტარო აქტები.

ვადა

ინფორმაციის/ცნობის გაცემის საფასური

 

4 სამუშაო დღეში

10 ლარი

განცხადების შეტანიდან  1 სამუშაო დღეში

20 ლარი

განაცხადის შეტანის დღეს

30 ლარი