არქივში დაცული ცნობის მისაღებად მიმართეთ შესაბამის იუსტიციის სახლს და თან იქონიეთ შემდეგი დოკუმენტები:

 • პირადობის მოწმობა / პასპორტი
 • მესამე პირის მინდობილობა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანის მოწმობა (უფასო მომსახურების მისაღებად იმ პირობით, რომ გამოთხოვილი ცნობა გეხებათ პირადად თქვენ - განმცხადებელს);
 • იძულებით გადაადგილებული პირის მოწმობა (უფასო მომსახურების მისაღებად იმ პირობით, რომ გამოთხოვილი ცნობა გეხებათ პირადად თქვენ - განმცხადებელს);
 • სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე პირის  დამადასტურებელი ცნობა (უფასო მომსახურების მისაღებად იმ პირობით, რომ გამოთხოვილი ცნობა გეხებათ პირადად თქვენ - განმცხადებელს);
 • შეზღუდული შესაძლებლობების ტატუსის მქონე პირის  დამადასტურებელი ცნობა (უფასო მომსახურების მისაღებად იმ პირობით, რომ გამოთხოვილი ცნობა გეხებათ პირადად თქვენ - განმცხადებელს);
 • საპენსიო სტატუსის მქონე პირის დამადასტურებელი ცნობა. (50%-იანი შეღავათით მომსახურების სურვილის შემთხვევაში. იმ პირობით, რომ გამოთხოვილი ცნობა გეხებათ პირადად თქვენ - განმცხადებელს).
 • მოსწავლის სტატუსის დამადასტურებელი ცნობა, (50%-იანი შეღავათით მომსახურების სურვილის შემთხვევაში. იმ პირობით, რომ გამოთხოვილი ცნობა გეხებათ პირადად თქვენ - განმცხადებელს).
 • სტუდენტის სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობა/ცნობა, (50%-იანი შეღავათით მომსახურების სურვილის შემთხვევაში. იმ პირობით, რომ გამოთხოვილი ცნობა გეხებათ პირადად თქვენ - განმცხადებელს).

 

 

 

ცნობა დაჯილდოების შესახებ:

 • განაცხადის შეტანიდან 10 სამუშაო დღეში - 10 ლარი ;
 • განაცხადის შეტანიდან 5 სამუშაო დღეში - 13 ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან 3 სამუშაო დღეში - 15 ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან 24 საათის განმავლობაში - 17 ლარი;
 • განაცხადის შეტანის დღეს - 19 ლარი.

ცნობა კომლის შემადგენლობის შესახებ:

კომლის შემადგენლობის შემთხვევაში:

 • განაცხადის შეტანიდან 10 სამუშაო დღეში - 15 ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან 5 სამუშაო დღეში - 18 ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან 3 სამუშაო დღეში - 20 ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან 24 საათის განმავლობაში - 22 ლარი;
 • განაცხადის შეტანის დღეს - 24 ლარი.

კომლზე რიცხული ქონების შემთხვევაში:

 • განაცხადის შეტანიდან 10 სამუშაო დღეში - 43 ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან 5 სამუშაო დღეში - 59 ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან 3 სამუშაო დღეში - 68 ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან 24 საათის განმავლობაში - 76 ლარი ;
 • განაცხადის შეტანის დღეს - 85 ლარი.

ცნობა პროფესიული, ტექნიკური, უმაღლესი განათლებისა და სამეცნიერო ხარისხის შესახებ:

 • განაცხადის შეტანიდან 10 სამუშაო დღეში - 10 ლარი ;
 • განაცხადის შეტანიდან 5 სამუშაო დღეში - 13 ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან 3 სამუშაო დღეში - 15 ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან 24 საათის განმავლობაში - 17 ლარი;
 • განაცხადის შეტანის დღეს - 19 ლარი.

ცნობა საშუალო განათლების შესახებ:

 • განაცხადის შეტანიდან 10 სამუშაო დღეში - 10 ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან 5 სამუშაო დღეში - 13 ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან 3 სამუშაო დღეში - 15 ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან 24 საათის განმავლობაში - 17 ლარი;
 • განაცხადის შეტანის დღეს - 19 ლარი.

ცნობა კოოპერატივში გაწევრიანების შესახებ:

 • განაცხადის შეტანიდან 10 სამუშაო დღეში -  15 ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან 5 სამუშაო დღეში -  18  ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან 3 სამუშაო დღეში -  20 ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან 24 საათის განმავლობაში - 22 ლარი;
 • განაცხადის შეტანის დღეს - 24 ლარი.

ცნობა კონკრეტულ მისამართზე მოქალაქის ჩაწერა-ამოწერის შესახებ:

 • განაცხადის შეტანიდან 10 სამუშაო დღეში - 10 ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან 5 სამუშაო დღეში - 13 ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან 3 სამუშაო დღეში - 15 ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან 24 საათის განმავლობაში - 17 ლარი;
 • განაცხადის შეტანის დღეს - 19 ლარი.

ცნობა სახელის, გვარისა და ეროვნების შეცვლის შესახებ:

 • განაცხადის შეტანიდან 10 სამუშაო დღეში - 10 ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან 5 სამუშაო დღეში - 13 ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან 3 სამუშაო დღეში - 15ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან 24 საათის განმავლობაში - 17 ლარი;
 • განაცხადის შეტანის დღეს - 19 ლარი.

ევაკუაციის შესახებ:

 • განაცხადის შეტანიდან 10 სამუშაო დღეში - 10 ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან 5 სამუშაო დღეში - 13 ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან 3 სამუშაო დღეში - 15 ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან 24 საათის განმავლობაში - 17 ლარი;
 • განაცხადის შეტანის დღეს - 19 ლარი.