არქივში დაცული ცნობის მისაღებად მიმართეთ შესაბამის იუსტიციის სახლს და თან იქონიეთ შემდეგი დოკუმენტები:

 • პირადობის მოწმობა;
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ან მისი მოადგილის წერილობითი მომართვა ორგანიზაციის ბლანკზე (იურიდიული პირის შემთხვევაში, ასეთის არსებობისას);
 • მესამე პირის მინდობილობა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანის მოწმობა (უფასო მომსახურების მისაღებად);
 • იძულებით გადაადგილებული პირის მოწმობა (უფასო მომსახურების მისაღებად);
 • შვილების დაბადების მოწმობები (ოთხი და მეტი შვილის მშობელის შემთხვევაში, უფასო მომსახურების მისაღებად);
 • სოციალურად დაუცველი პირის ცნობა (უფასო მომსახურების მისაღებად);
 • I და II ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობების პირის მოწმობა (უფასო მომსახურების მისაღებად);
 • საპენსიო მოწმობა (50%-იანი შეღავათით მომსახურების სურვილის შემთხვევაში. იმ პირობით, რომ გამოთხოვილი ცნობა გეხებათ პირადად თქვენ - განმცხადებელს).

 

 

ცნობა დაჯილდოების შესახებ:

 • განაცხადის შეტანიდან 10 სამუშაო დღეში - 9 ლარი ;
 • განაცხადის შეტანიდან 5 სამუშაო დღეში - 12 ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან 3 სამუშაო დღეში - 14 ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან 24 საათის განმავლობაში - 16 ლარი;
 • განაცხადის შეტანის დღეს - 18 ლარი.

ცნობა კომლის შემადგენლობის შესახებ:

კომლის შემადგენლობის შემთხვევაში:

 • განაცხადის შეტანიდან 10 სამუშაო დღეში - 9 ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან 5 სამუშაო დღეში - 12 ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან 3 სამუშაო დღეში - 14 ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან 24 საათის განმავლობაში - 16 ლარი;
 • განაცხადის შეტანის დღეს - 18 ლარი.

კომლზე რიცხული ქონების შემთხვევაში:

 • განაცხადის შეტანიდან 10 სამუშაო დღეში - 42 ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან 5 სამუშაო დღეში - 58 ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან 3 სამუშაო დღეში - 67 ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან 24 საათის განმავლობაში - 75 ლარი ;
 • განაცხადის შეტანის დღეს - 84 ლარი.

ცნობა პროფესიული, ტექნიკური, უმაღლესი განათლებისა და სამეცნიერო ხარისხის შესახებ:

 • განაცხადის შეტანიდან 10 სამუშაო დღეში - 9 ლარი ;
 • განაცხადის შეტანიდან 5 სამუშაო დღეში - 12 ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან 3 სამუშაო დღეში - 14 ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან 24 საათის განმავლობაში - 16 ლარი;
 • განაცხადის შეტანის დღეს - 18 ლარი.

ცნობა საშუალო განათლების შესახებ:

 • განაცხადის შეტანიდან 10 სამუშაო დღეში - 9 ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან 5 სამუშაო დღეში - 12 ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან 3 სამუშაო დღეში - 14 ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან 24 საათის განმავლობაში - 16 ლარი;
 • განაცხადის შეტანის დღეს - 18 ლარი.

ცნობა კოოპერატივში გაწევრიანების შესახებ:

 • განაცხადის შეტანიდან 10 სამუშაო დღეში -  42 ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან 5 სამუშაო დღეში -  58  ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან 3 სამუშაო დღეში -  67 ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან 24 საათის განმავლობაში - 75 ლარი;
 • განაცხადის შეტანის დღეს - 84 ლარი.

ცნობა კონკრეტულ მისამართზე მოქალაქის ჩაწერა-ამოწერის შესახებ:

 • განაცხადის შეტანიდან 10 სამუშაო დღეში - 9 ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან 5 სამუშაო დღეში - 12 ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან 3 სამუშაო დღეში - 14 ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან 24 საათის განმავლობაში - 16 ლარი;
 • განაცხადის შეტანის დღეს - 18 ლარი.

ცნობა სახელის, გვარისა და ეროვნების შეცვლის შესახებ:

 • განაცხადის შეტანიდან 10 სამუშაო დღეში - 9 ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან 5 სამუშაო დღეში - 12 ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან 3 სამუშაო დღეში - 14 ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან 24 საათის განმავლობაში - 16 ლარი;
 • განაცხადის შეტანის დღეს - 18 ლარი.

ევაკუაციის შესახებ:

 • განაცხადის შეტანიდან 10 სამუშაო დღეში - 9 ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან 5 სამუშაო დღეში - 12 ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან 3 სამუშაო დღეში - 14 ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან 24 საათის განმავლობაში - 16 ლარი;
 • განაცხადის შეტანის დღეს - 18 ლარი.