საქართველოს ეროვნულ არქივში დაცულია სახელმწიფო ორგანიზაციათა საბუღალტრო მასალები, რომელთა მიხედვითაც გაიცემა შესაბამის ორგანიზაციაში პიროვნების სამსახურში მიღება-გათავისუფლებასა და შრომით ანაზღაურებასთან დაკავშირებული ცნობები.

სამუშაო სტაჟის შესახებ ცნობის მისაღებად მიმართეთ შესაბამის იუსტიციის სახლს. თან იქონიეთ შემდეგი დოკუმენტები:

 • პირადობის მოწმობა;
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ან მისი მოადგილის წერილობითი მომართვა ორგანიზაციის ბლანკზე (იურიდიული პირის შემთხვევაში, ასეთის არსებობისას);
 • მესამე პირის მინდობილობა (ასეთის საჭიროების შემთხვევაში);
 • საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანის მოწმობა (უფასო მომსახურების მისაღებად);
 • იძულებით გადაადგილებული პირის მოწმობა (უფასო მომსახურების მისაღებად);
 • შვილების დაბადების მოწმობები (ოთხი და მეტი შვილის მშობელის შემთხვევაში, უფასო მომსახურების მისაღებად);
 • სოციალურად დაუცველი პირის ცნობა (უფასო მომსახურების მისაღებად);
 • I და II ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობების პირის მოწმობა (უფასო მომსახურების მისაღებად);
 • საპენსიო მოწმობა (50%-იანი შეღავათით მომსახურების სურვილის შემთხვევაში. იმ პირობით, რომ გამოთხოვილი ცნობა გეხებათ პირადად თქვენ - განმცხადებელს).

ორგანიზაციის 1-დან 5 წლამდე დოკუმენტების მოძიება:

 • განაცხადის შეტანიდან 10 სამუშაო დღეში - 8 ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან 5 სამუშაო დღეში - 11 ლარი.

ორგანიზაციის 5-დან 15 წლამდე დოკუმენტების მოძიება:

 • განაცხადის შეტანიდან  10 სამუშაო დღეში - 15 ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან  5 სამუშაო დღეში - 21 ლარი.

ორგანიზაციის 15 და მეტი წლის დოკუმენტების მოძიება:

 • განაცხადის შეტანიდან  10 სამუშაო დღეში - 30 ლარი;
 • განაცხადის შეტანიდან  5 სამუშაო დღეში -  42 ლარი.