უცხოელთა საქართველოდან გაძევება

გადაწყვეტილებას საქართველოდან  უცხოელთა გაძევების თაობაზე იღებს საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო და ასევე სასამართლო.

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ან სასამართლოს გადაწყვეტილება იძულებით აღსასრულებლად წარედგინება  იუსტიციის სახლს.

საქართველოდან გაძევების აღსრულების კონროლს ახორციელებს იუსტიციის სამინისტრო.

საქართველოდან გაძევებულ უცხოელს 1 წლის განმავლობაში არ მიეცემა საქართველოს ვიზა და ცხოვრების ნებართვა.