რის საფუძველზე ხდება უცხოელთა საქართველოდან გაძევება?

გადაწყვეტილებას საქართველოდან  უცხოელთა გაძევების თაობაზე იღებს საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო და ასევე სასამართლო.

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ან სასამართლოს გადაწყვეტილება იძულებით აღსასრულებლად წარედგინება  აღსრულების ეროვნულ ბიუროს.

საქართველოდან გაძევების აღსრულების კონროლს ახორციელებს იუსტიციის სამინისტრო.

ნებისმიერი სახელმიწფო დაწესებულება ვალდებულია საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში ხელი შეუწყოს საქართველოდან უცხოელის გაძევების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულებას.