სერვისი „ადმინისტრაციული ჯარიმა" გულისხმობს  აღსრულებას  სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ, თანხის ამოღების საკითხში (ადმინისტრაციული ჯარიმა).

 • სერვისი განკუთვნილია კრედიტორისთვის (სახელმწიფო ბიუჯეტი) და იმ ორგანიზაციებისათვის, რომლის გადაწყვეტილების საფუძველზედაც გაიცემა სააღსრულებო ფურცელი და შემდგომში წარმოებს აღსრულება.
 • განმცხადებელს სერვისზე წარმოადგენს სააღსრულებო ფურცელის გამცემი ორგანო.
 • შპს "სითი პარკის" ჯარიმა
 • საპატრულო პოლიციის ჯარიმა
 • პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ჯარიმა
 • სასამართლოში წესრიგის დამრღვევი პირის მიმართ ჯარიმა
 • გარემოს დაცვის ინსპექციის ჯარიმა
 • შპს. თბილისის სატრანსპორტო კომპანია-ავტობუსის ჯარიმა
 • საქართველოს ეროვნული ბანკის ჯარიმა
 • მერიის ზედამხედველობის სამსახურის ჯარიმა
 • სს `თელასის" ჯარიმა
 • სს `ყაზტრანსგაზის" ჯარიმა
 • სასამართლოს მიერ გაცემული სააღსრულებო ფურცელი(განკარგულება დაჯარიმების შესახებ)

თუ თქვენს მიერ, კანონიერ ძალაში შესული დადგენილების შესრულება არ მოხდება კანონით დადგენილ ვადაში, მაშინ  დადგენილების გამომტანი ორგანო სააღსრულებო ფურცელს გადაააგზავნის იუსტიციის სახლში, დადგენილების იძულებითი აღსრულების მიზნით.

იმ შემთხვევაში, თუ თქვენს მიმართ ადმინისტრაციული სახდელის დადების შესახებ გამოტანილია რამდენიმე დადგენილება, თითეული აღსრულდება დამოუკიდებლად.

საქმის შემოსვლის შემდეგ იგი ნაწილდება კონკრეტულ აღმასრულებელზე, რომელიც 5(ხუთი) დღის ვადაში გადმოგიგზავნით წინადადებას გადაწყვეტილების ნებაყოფლობით შესრულების თაობაზე. საქმის რეგისტრაციისთანავე მოხდება თქვენი რეგისტრაცია მოვალეთა რეესტრში (მოვალეთა რეესტრში პირი ხდება არაუზრუნველყოფილი მოთხოვნის შემთხვევაში), რაც გამოიწვევს შესაბამის რეესტრში რეგისტრაციას დაქვემდებარებული უძრავი და მოძრავი ქონების და სხვა არამატერიალური ქონებრივი სიკეთის განკარგვის (უფლებრივად დატვირთვის) უფლების შეზღუდვას.

წინადადების ჩაბარებიდან 7(შვიდი) დღის ვადაში, მითითებული თანხა, უნდა ჩარიცხოთ წინადადებაში მითითებულ ანგარიშზე და იუსტიციის სახლში წარადგინოთ გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი. წინააღმდეგ შემთხვევაში, აღმასრულებელი უფლებამოსილია გამოიყენოს კანონით მინიჭებული იძულებითი  ღონისძიებები.

 

აღმასრულებელი თქვენთვის გადაწყვეტილების ნებაყოფლობით 7(შვიდი) დღის ვადაში შესრულების თაობაზე, წინადადების გამოგზავნის პარალელურად, აღმასრულებელი იწყებს თქვენი ქონების მოძიებას. მოძიებული ქონება აღიწერება, დაყადაღდება, შეფასდება და შეფასებიდან ერთი თვის ვადაში ტარდება იძულებითი აუქციონი.

აუქციონიდან ამოღებული თანხიდან პირველ რიგში იფარება სააღსრულებო მომსახურების საფასური და არსებული დავალიანება, ხოლო ნამეტი თანხა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) დაგიბრუნდებათ ან ყადაღა ედება სხვა კრედიტორის სასარგებლოდ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

სააღსრულებო ფურცლის სააღსრულებო ბიუროში წარმოდგენის შემთხვევაში კრედიტორი (სახელმწიფო ბიუჯეტი) თავისუფლდება საფასურის წინასწარ გადახდისაგან და მისი ამოღება ხდება მოვალისგან აღსასრულებელ მოთხოვნასთან ერთად.

აღნიშნულ საქმეებზე აღსრულების საფასური განისაზღვრება შემდეგნაირად:

ა) 100 ლარამდე ოდენობის ჯარიმის/საურავის შემთხვევაში - ჯარიმის/საურავის თანხის 25%, მაგრამ არანაკლებ 20 ლარისა;

ბ) 100-დან - 200 ლარამდე ოდენობის ჯარიმის/საურავის შემთხვევაში - ჯარიმის/საურავის თანხის 20%, მაგრამ არანაკლებ 30 ლარისა;

გ) 200-დან - 500 ლარამდე ჯარიმის/საურავის შემთხვევაში - ჯარიმის/საურავის თანხის 15%, მაგრამ არანაკლებ 40 ლარისა;

დ) 500 ლარის და მეტი ჯარიმის/საურავის შემთხვევაში - ჯარიმის/საურავის თანხის 7 %, მაგრამ არანაკლებ 50 ლარისა.

გარდა მოვალეთა რეესტრში რეგისტრაციისა, თქვენი ქონების მოძიების მიზნით, აღმასრულებელი მიმართავს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს შესაბამის სარეგისტრაციო სამსახურს; შსს ინფორმაციული უზრუნველყოფისა და ანალიზის სამმართველოს; საქართველოში მოქმედ ყველა ბანკს. ასევე აღმასრულებლის მოთხოვნის შემთხვევაში მოთხოვნიდან 5 დღის ვადაში თქვენ ვალდებული ხართ  წარმოადგინოთ ქონებრივი ნუსხა. აღსრულება, შესაძლოა ასევე მიექცეს მოვალის იურიდიულ მისამართზე არსებულ მოძრავ ქონებაზე.

აღსრულების ეროვნული ბიურო უფლებამოსილია 12 თვემდე ვადით მოახდინოს თქვენს მიერ ვალდებულების შესრულების განწილვადება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ აღსასრულებელ საქმეზე თავისი ინიციატივით. ანუ ზემოთ აღნიშნული მოთხოვნით მოვალე მხარეს უფლება აქვს მოტივირებული განცხადებით მიმართოთ იუსტიციის სახლს და უფლებამოსილი პირის თანხმობით  მოხდეს ვალდებულების შესრულების განწილვადება.

დავალიანების სრულად დაფარვის შემთხვევაში.

 • ამინისტიის შემთხვევაში.
 • ხანდაზმულობის ვადის გასვლის საფუძველზე, თუ სააღსრულებო წარმოების დაწყებიდან გასულია 5 წელი.

დადგენილება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე  შესასრულებლად სავალდებულოაყველა ფიზიკური და იურიდიული პირისთვის