სასამართლო გადაწყვეტილებასა და სააღსრულებო ფურცელს გადააგზანის იუსტიციის სახლში. აღმასრულებელი, საქმის წარმობაში მიიღებს და არა უგვიანეს 5 დღისა გამოგიგზავნით შეტყობინებას 7 (შვიდი) დღის ვადაში გადაწყვეტილების ნებაყოფლობითი შესრულების შესახებ და ამასთან, დაუყონებლივ მოახდენს თქვენს მოვალეთა რეესტრის რეგისტრაციას. რაც გულისხმობს იმას, რომ მოვალეთა რეესტრში რეგისტრაციისთანავე შეგეზღუდებად რეგისტრაციას დაქვემდებარელბული უძრავ/მოძრავი ქონების და სხვა არამატერიალური სიკეთის განკარგვის უფლება.

აგრეთვე, აღმასრულებელი დაიწყებს თქვენს სახელზე რიცხული უძრავ/მოძრავი ქონების მოძიებას.

7 (შვიდი) დღის ვადაში სასამართლო გადაწყვეტილებით დაკისრებული ბაჟის გადახდის შემთხვევაში, თქვენს ვალდებული ხართ აღნიშნული ფაქტი შეატყობინოთ აღმასრულებელს, წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენს მიმართ გაგრძელდება "სააღსრულებო წარმოათა შესახებ" კანონით გათვალისწინებული იძულებითი ღონისძიებები.

სასამართლო გადაწყვეტილება ბაჟის დაკისრების თაობაზე სესასრულებლად სავალდებულოა ყველა ფიზიკური და იურიდიული პირისთვის.