სერვისი გულისხმობს  ფიზიკური და იურიდიული პირების მოთხოვნის აღსრულებას საბიუჯეტო ორგანიზაციის მიმართ ინდივიდუალური-ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტის გამოცემისა და თანხის  ამოღების საკითხში.

აღსრულებას ფიზიკურ, იურიდიულ პირებსა და სახელმწიფოს შორის  წარმოშობილ დავებზე, თანხის ამოღების ნაწილში -ახორციელებს იუსტიციის სახლი.

თქვენ დაგჭირდებათ შემდეგი დოკუმენტები:

  • პირადობის მოწმობა;
  • სააღსრულებო ფურცლის დედანი;
  • გადაწყვეტილების დამოწმებული ასლი;
  • რწმუნებულება (თუ განმცხადებელი წარმომადგენელია და არა უშუალოდ დაინტერესებული პირი).

მომსახურების საფასურაღნიშნული კატეგორიის საქმეზე, სააღსრულებო ფურცლის წარდგენისას კრედიტორი და შემდგომში მოვალე გათავისუფლებულია აღსრულების საფასურის  გადახდისაგან.