სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიების შესახებ სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების მოთხოვნითმიმართეთ იუსტიციის სახლს. თან იქონიეთ შემდეგი დოკუმენტები:

  • პირადობის მოწმობა;
  • სააღსრულებო ფურცლის დედანი;
  • გადაწყვეტილების დამოწმებული ასლი;
  • სერვისის საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
  • რწმუნებულება (თუ განმცხადებელი წარმომადგენელია და არა უშუალოდ დაინტერესებული პირი).

შენიშვნა:  საფასურის წინასწარ გადახდისგან  თავისუფლდება:

) სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პირი, რაც დასტურდებაშესაბამისი მოწმობით;
) კრედიტორი სასამართლოს გადაწყვეტილებით.

ყადაღის დადებისას აღმასრულებელი ადგენს ყადაღის აქტს სადაც უთითებს ქონების დასახელებას და მის ზუსტაღწერილობას, აგრეთვე ყადაღის აქტის შედგენის დროს და ადგილს. ყადაღის აქტს ხელს აწერს აღმასრულებელი,კრედიტორი, მოვალე, ქონების შემნახველი და ის პირები, რომლებიც ესწრებიან ყადაღის დადებას. ყადაღა მოვალისქონებას შეიძლება დაედოს სასამართლო განჩინების საფუძველზე - როგორც სარჩელის უზრუნველყოფის ერთ-ერთიღონისძიება, ასევე აღმასრულებლის მიერ სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების მიზნით.

ყადაღას ექვემდებარება მოვალის ყველა ქონება, გარდა `სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ~ კანონის 45- მუხლითგანსაზღვრული ნივთებისა.

"სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ" საქართველოს კანონის თანახმად, ყადაღას არ ექვემდებარება შემდეგი მოძრავინივთები:

) პირადი მოხმარების ან საოჯახო ნივთები, რომლებიც აუცილებელია მოვალისთვის თავისი პროფესიულისაქმიანობის, ცხოვრებისა და საოჯახო მეურნეობისათვის;

) მოვალის, მისი ოჯახისა და მასთან ერთად მცხოვრები პირებისათვის ოთხი კვირის საკვები, საწვავი და სანათისაშუალებები, ან თუ დროის ამ მონაკვეთისათვის ამგვარი მარაგი არ არსებობს და მათი შეძენა სხვა გზით არ არისშესაძლებელი, მაშინ მათ შესაძენად საჭირო თანხა;

) წვრილფეხა საქონელი შეზღუდული რაოდენობით, ასევე ერთი მეწველი ძროხა, ან მოვალის არჩევანით ორი ღორი,ცხვარი ან თხა, თუ ისინი აუცილებელია მოვალის, მისი ოჯახის ან მასთან ერთად მცხოვრები პირების გამოსაკვებად;ასევე სამი თვის სამყოფი პირუტყვის საკვების და ნამჯის მარაგი, ან თუ ამგვარი მარაგი არ  არსებობს და მათი შეძენა ამდროისათვის სხვა გზით არ არის უზრუნველყოფილიმათ შესაძენად საჭირო ფულადი თანხა;

) პირებისათვის, რომლებიც სოფლის მეურნეობას მისდევენ, სამეურნეო წარმოებისათვის საჭირო ხელსაწყოიარაღები, პირუტყვი, სასუქი და სოფლის მეურნეობის პროდუქცია, რამდენადაც ისინი საჭიროა მოვალის, მისიოჯახის და დაქირავებული მუშების შესანახად, ან მომავალი მოსავლის აღებამდე იგივე ანდა მსგავსი პროდუქციამეურნეობის შემდგომი წარმართვისათვის;

) პირებისათვის, რომლებიც შემოსავალს იღებენ თავიანთი ფიზიკური თუ  გონებრივი შრომით ან სხვა საქმიანობით,ასეთი საქმიანობისათვის საჭირო   ნივთები.