სერვისი გულისხმობს  სხვისი მფლობელობიდან ან/და სხვისი სარგებლობიდან უძრავი ქონებისგამოთხოვას (გამოსახლება) და/ან უძრავი ქონების კრედიტორის მფლობელობაში და სარგებლობაშიგადაცემას.

თუ თქვენ ხართ უძრავი ქონების მესაკუთრე და მესამე პირის(ების) მიერ ირღვევა თქვენი კანონიერიუფლებები, უკანონოდ გეშლებათ ხელი მესაკუთრის უფლებების სრულყოფილად (ჭერა, სარგებლობა,მფლობელობა, განკარგვა) განხორციელებაში, მაშინ შეგიძლიათ მოითხოვოთ უკანონო მფლობელობიდანთქვენი უძრავი ქონების გამოთხოვა (გამოსახლება).

დიახ, განმცხადებელი სერვისზე შეიძლება იყოთ როგორც თქვენ, ასევე თქვენი წარმომადგენელი.

თუ განცხადება შემოაქვს წარმომადგენელს მან დამატებით უნდა წარმოადგინოს რწმუნებულება/მინდობილობა სააღსრულებო ბიუროში საქმის წარმოების უფლებით.

კრედიტორი, სააღსრულებლო ფურცლის წარმოდგენისას წინასწარ იხდის მომსახურების საფასურს, ნივთისსაბაზრო ღირებულების 1%, მაგრამ არანაკლებ 100 ლარისა.

სააღსრულებო ფურცელზე საქმისწარმოება იწყება კრედიტორის განცხადების მიღებისთანავე. ამწარმოებაში იგულისხმება სააღსრულებო ფურცლის მიღება-აღსრულების პროცესში მონაწილე ყველარგოლის საქმიანობა.

უკანონო მშენებლობის, ნაგებობის, უნებართვოდ ან კანონმდებლობის დარღვევით აშენებული შენობა-ნაგებობების დემონტაჟს აღსრულების პოლიცია ახორციელებს.

იგი უგზავნის მოვალეს წინადადებას გადაწყვეტილების ნებაყოფლობით და დაუყოვნებლივ შესრულებისთაობაზე და აძლევს 7 დღის ვადას წინადადების ჩაბარებიდან. ნებაყოფლობით შესრულების ვადისუშედეგოდ გასვლის შემდეგ იწყება იძულებითი აღსრულება.

თქვენ სასამართლო გადაწყვეტილების გარეშე, შეგიძლიათ მიმართოთ იუსტიციის სახლს და  მოითხოვოთიძულებითი აღსრულება.

ამისათვის აუცილებელი პირობებია:

  • გამოითხოვოთ შსს- მომსახურების სააგენტოდან გირავნობის მოწმობა;
  • შეაფასებინოთ ექსპერტს/აუდიტს გირავნობის საგანი;
  • შეფასების დასკვნის შესაბამისად გადაიხადოთ აღსრულების საფასური შეფასების 1% (არანაკლებ 100ლარისა);
  • იუსტიციის სახლში წარმოადგინოთ გირავნობის მოწმობა, შეფასების დასკვნა, აღსრულების საფასურისგადახდის დამადასტურებელ ქვითარი, თქვენი პირადობის მოწმობა და რწმუნებულება (მინდობილობა) -წარმომადგენლობის შემთხვევაში იძულებითი აღსრულების დასაწყებად
  • განცხადება იძულებითი აღსრულების მიზნით სააღსრულებო დოკუმენტის წარმოებაში მიღების შესახებივსება იუსტიციის სახლის თანამშრომლის მიერ ელექტრონული პროგრამის მეშვეობით.

 გირავნობის მოწმობის წარდგენის მართლზომიერებაზე პასუხისმგებელია მოგირავნე.