მეწარმე და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის რეგისტრაციის გაუქმებისათვის მიმართეთ იუსტიციის სახლს ან შესაბამის ტერიტორიულ სამსახურს. თან იქონიეთ შემდეგი დოკუმენტები:                                                

  1. განცხადება (ელექტრონული განცხადება ივსება ფრონტ ოფისის ოპერატორის მიერ);             
  2. თქვენი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
  3. იურიდიული პირის შემთხვევაში - რეგისტრაციის გაუქმების დამადასტურებელი დოკუმენტი (პარტნიორთა/დამფუძნებელთა გადაწყვეტილება რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ, რომელიც მიღებული იქნება საზოგადოების წესდებით დადგენილი წესით, სასამართლოს გადაწყვეტილება ან სხვა, ხოლო ინდივიდუალური მეწარმის შემთხვევაში გარდაცვალების, გარდაცვლილად, უგზო-უკვლოდ დაკარგულად გამოცხადების დამადასტურებელი დოკუმენტი)
  4. სარეგისტრაციო მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი (გადახდა შესაძლებელია ადგილზე);

იმ შემთხვევაში თუ თქვენ ხართ დაინტერესებული პირის წარმომადგენელი მაშინ დამატებით წარმოადგინეთ სათანადო წესით დამოწმებული  წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და თქვენი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენეტი.