ძირითადი განსხვავება გამოწვეულია პარტნიორთა ქონებრივი პასუხისმგებლობის ფარგლებით. კერძოდ, სააქციო საზოგადოების აქციონერთა, კოოპერატივის მეპაიეთა და შპს-ის პარტნიორთა პასუხისმგებლობა შემოიფარგლება საზოგადოების კაპიტალში განხორციელებული შენატანის პროპორციულად, ხოლო სპს-ის პარტნიორები პასუხს აგენენ არა მხოლოდ შენატანით, არამედ მთელი ქონებით, სრულად, პირადად და სოლიდარულად. კომანდიტური საზოგადოების პარტნიორთა ნაწილი საზოგადოების ვალდებულებებისთვის შპს-ის პარტნიორთა მსგავსად შეზღუდულად აგებს პასუხს (კომანდიტი), ხოლო პარტნიორთა ნაწილი სრულად აგებს პასუხს, მთელი ქონებით პირადად და შეუძღუდვად (კომპლემენტარი).

რეორგანიზაციის სამი სახე არსებობს:

  • გარდაქმნა;
  • გაყოფა (გამოყოფა და დაყოფა);
  • შერწყმა (გაერთიანება და მიერთება).

გარდაქმნა - გულისხმობს მეწარმე იურიიდიული პირის მიერ სამართლებრივი ფორმის შეცვლას. დაუშვებელია არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის სამართლებრივი ფორმის შეცვლა;

გამოყოფა და დაყოფა - დაყოფის დროს ხდება მეწარმე ან არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის დაშლა რამდენიმე ახალ სუბიექტად, რომლებიც წარმოადგენენ მის სამართალმემკვიდრეს, ხოლო რეორგანიზაციის შედეგად ამ საწარმოს რეგისტრაცია უქმდება;

გამოყოფის დროს კი მეწარმე ან არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს გამოეყოფა ახალი სუბიექტი და რეორგანიზებული სუბიექტიც აგრძელებს არსებობას;

გაერთიანება და მიერთება - გაერთიანების დროს ორი ან მეტი მეწარმე ან არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ისე ერთიანდება, რომ მათი რეგისტრაცია უქმდება და გაერთიანების შედეგად იქმდება ახალი სუბიექტი;

მიერთების დროს მეწარმე ან არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირს უერთდება სუბიექტი ისე, რომ მიერთებული სუბიექტის რეგისტრაცია უქმდება და არსებობას აგრძელებს მხოლოდ ერთი სუბიექტი.

მეწარმე და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის რეორგანიზაციის  რეგისტრაციისთვის მიმართეთ იუსტიციის სახლს ან შესაბამის ტერიტორიულ სამსახურს. თან იქონიეთ შემდეგი დოკუმენტები:                                                

  1. განცხადება (ელექტრონული განცხადება ივსება ფრონტ ოფისის ოპერატორის მიერ);              
  2. თქვენი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
  3. რეორგანიზაციის პროცესის შეწყვეტის დამადასტურებელი დოკუმენტი (პარტნიორთა/დამფუძნებელთა გადაწყვეტილება რეორგანიზაციის პროცესის შეწყვეტის შესახებ, რომელიც მიღებული იქნება საზოგადოების წესდებით დადგენილი წესით);
  4. სარეგისტრაციო მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი (გადახდა შესაძლებელია ადგილზე);

იმ შემთხვევაში თუ თქვენ ხართ დაინტერესებული პირის წარმომადგენელი მაშინ დამატებით წარმოადგინეთ სათანადო წესით დამოწმებული  წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და თქვენი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენეტი.

ü  რეორგანიზაციის პროცესის შეწყვეტის რეგისტრაცია სავალდებულოა ყველა იმ სუბიექტის მონაცემებში, რომელიც რეორგანიზაციის პროცესში მონაწილეობს. საფასური განისაზღვრება ამ პროცესში მონაწილე სუბიექტების რაოდენობის მიხედვით.