მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრი წარმოადგენს მონაცემთა ერთობლიობას მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირთა, ასევე უცხო ქვეყნის საწარმოს და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფილიალის რეგისტრაციის შესახებ.

რეგისტრაცია ნიშნავს სუბიექტის წარმოშობის, რეგისტრირებული მონაცემების ცვლილების და რეგისტრაციის შეწყვეტის შესახებ ინფორმაციის აღრიცხვას მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირთა რეესტრში, შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღებით.

  • შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება - შპს;
  • სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება - სპს;
  • კომანდიტური საზოგადოება - კს;
  • სააქციო საზოგადოება - სს;
  • კოოპერატივი.

განმცხადებელი  შეიძლება იყოს როგორც უშუალოდ დაინტერესებული პირი (დასარეგისტრირებელი სუბიექტის ერთ-ერთი პარტნიორი/დამფუძნებელი, ხელმძღვანელობასა ან წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი), ასევე დაინტერესებული პი­რის წარმომად­გე­ნე­ლი.

მეწარმე და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის რეგისტრაციისთვის მიმართეთ ნებისმიერ იუსტიციის სახლს ან საჯარო რეესტრის

ეროვნული სააგენტოს ნებისმიერ ტერიტორიულ სამსახურს. თან იქონიეთ შემდეგი დოკუმენტები:      

  • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
  • ყველა პარტნიორის/დამფუძნებლის მიერ ხელმოწერილი და სათანადო წესით დამოწმებული შეთანხმება/წესდება;
  • სათანადო წესით დამოწმებული  წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენეტი (თუ დაინტერესებული პირის წარმომადგენელი ხართ);
  • იმ შემთხვევაში, თუ იურიდიული პირი რეგისტრირდება პარტნიორის/დამფუძნებლის, ხელმძღვანელის/წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული მისამართისგან განსხვავებულ მისამართზე, რომელიც არ წარმოადგენს ზემოაღნიშნული პირების საკუთრებას, დამატებით წარმოადგინეთ აღნიშნულ მისამართზე არსებული უძრავი ნივთის მესაკუთრის თანხმობა ან სათანადო წესით შედგენილი და დამოწმებული ხელშეკრულება ამ ნივთით სარგებლობის შესახებ (იჯარის, ქირავნობის, თხოვებისა ან სხვა);
  • იმ შემთხვევაში, თუ იურიდიული პირის ხელმძღვანელობასა და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი იმავდროულად არ არის საზოგადოების დამფუძნებელი, დამატებით წარმოადგინეთ მისი თანხმობა აღნიშნულ თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ.

სარეგისტრაციო დოკუმენტი შესაძლებელია დამოწმებულ იქნეს როგორც სანოტარო წესით, ისე სააგენტოს შესაბამისი უფლებამოსილი თანამდებობის პირის მიერ (გარდა კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევისა);

შენიშვნა: კონკრეტულ შემთხვევაში შეიძლება დამატებით მოთხოვნილ იქნეს ნებისმიერი დო­კუ­მენტი ან ინფორმაცია, რაც აუცილებელია გადაწ­ყვე­ტი­ლების მისაღებად.


 

საფირმო სახელწოდების („business name”)  განსაზღვრა ქართულ ენაზე (ქართული ანბანის გამოყენებით) ხდება;

თქვენ ასევე შეგიძლიათ სხვა ენაზეც განსაზღვროთ საფირმო სახელწოდება.  ამ შემთხვევაში, მთავარი პირობა არის ის,  რომ საფირმო სახელწოდება შეიცავდეს ქართული ანბანით შედგენილ კომპონენტებს;

ყურადღება არ მიექცევა სიტყვის ეტიმოლოგიურ მნიშვნელობას და იმას, არის თუ არა საფირმო სახელწოდებაში შემავალი სიტყვა ქართული;

მაგალითად: მისაღებია შემდეგი საფირმო სახელწოდება: შპს ანა - LTD ANA.

მომსახურების ვადა

მომსახურების ტარიფი

1 სამუშაო დღეში

100 ლარი

იმავე დღეს

200 ლარი

 

ვადის ათვლა იწყება განცხადების რეგისტრაციის მომდევნო დღეს და სრულდება ვადის ბოლო დღის გასვლასთან ერთად. თუ ვადის ბოლო დღე ემთხვევა უქმე ან დასვენების დღეს, მაშინ ვადის ბოლო დღეს წარმოადგენს მომდევნო სამუშაო დღე.