მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრი არის მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირთა, ასევე უცხო ქვეყნის საწარმოს და არსამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფილიალის რეგისტრაციის შესახებ მონაცემთა ერთობლიობა.

 

მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში შეტანილი მონაცემები საჯაროა. ნებისმიერ პირს შეუძლია გაეცნოს მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრის მონაცემებს და მარეგისტრირებელი ორგანოდან მიიღოს რეესტრიდან ამონაწერი/ინფორმაცია.

რეგისტრაცია არის სუბიექტის წარმოშობის, რეგისტრირებული მონაცემების ცვლილების და რეგისტრაციის შეწყვეტის შესახებ ინფორმაციის აღრიცხვა მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირთა რეესტრში, შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღებით.

ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია მოითხოვოს ნებისმიერი სახის ინფორმაცია რეესტრში რეგისტრაციას დაქვემდებარებული სუბიექტების შესახებ, მათი რეგისტრაციის დღიდან განხორციელებული ნებისმიერი ცვლილების და მათ საფუძვლად არსებული დოკუმენტაციის ასლები. ხოლო რეგისტრაციის საფუძვლად გამოყენებული დოკუმენტაციის დედნების გაცემა დაუშვებელია.

წარმოდგენილი დოკუმენტაციის გამოთხოვა შესაძლებელია მხოლოდ მარეგისტრირებელი ორგანოს მიერ რეგისტრაციის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებამდე, სარეგისტრაციო წარმოების შეჩერების, შეწვეტის ან რეგისტრაციაზე უარის თქმის შემთხვევაში. ხოლო თუ აღნიშნული დოკუმენტაცია წარმოადგენს სარეგისტრაციო დოკუმენტს, ამ შემთხვევაში დაინტერესებულ პირზე გაიცემა მხოლოდ დოკუმენტის ასლები.

მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში შეტანილი მონაცემები საჯაროა გარდა კანონით დადგენილი წესით გასადუმლოებული ინფორმაციიის შემცველი დოკუმენტაციისა. საიდუმლო ინფორმაციად მიიჩნევა სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველი დოკუმენტი, ასევე კანონით დადგენილი წესით პირად ან კომერციულ საიდუმლოებას მიკუთვნებული ინფორმაცია.

მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრის საარქივო დოკუმენტაციის ელექტრონული ასლები მზადდება ნებისმიერი პირის მოთხოვნით და განთავსდება სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე www.napr.gov.ge  

მეწარმე და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის  სარეგისტრაციო დოკუმენტაციის ელექტრონული ასლების მოთხოვნით მიმართეთ იუსტიციის სახლს ან საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ტერიტორიულ სამსახურს. თან იქონიეთ შემდეგი დოკუმენტები:                                                

  1. განცხადება (ელექტრონული განცხადება ივსება ფრონტ ოფისის ოპერატორის მიერ);             
  2. თქვენი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ ხართ დაინტერესებული პირის წარმომადგენელი, მაშინ დამატებით წარმოადგინეთ სათანადო წესით დამოწმებული  წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და თქვენი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენეტი.

კონკრეტულ შემთხვევაში შეიძლება დამატებით მოთხოვნილ იქნეს ნებისმიერი დო­კუ­მენტი ან ინფორმაცია, რაც აუცილებელია გადაწ­ყვე­ტი­ლების მისაღებად.

 

 

მომსახურების ვადა

მომსახურების ტარიფი

4 სამუშაო დღეში

1 გვერდი-0.50 ლარი

განცხადების შეტანის დღეს

5 ლარი, ამასთან 1 გვერდი-0.50 ლარი