• პასპორტის მიღების მოთხოვნით განცხადებას წარადგენს დაინტერესებული სრულწლოვანი ქმედუნარიანი პირი პირადად .
 • არასრულწლოვანი (18 წლამდე ) პირის  კანონიერი წარმომადგენელი (მშობელი, მეურვე ან მზრუნველი) გარდა  16-დან 18 წლამდე რეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფი პირისა.
 • არასრულწოვანი პირი 14 წლის ასაკიდან , თუ მასზე გაცემულია პირადობის მოწმობა .
 • სათანადო წესით დამოწმებული მინდობილობის მქონე პირი, თუ დაინტერესებული საქართველოს მოქალაქეობის მქონე პირი პასპორტზე განცხადების წარდგენის მომენტისათვის იმყოფება საზღვარგარეთ და მასზე გაცემულია პასპორტი ბიომეტრიული მონაცემებით  და ახალი პასპორტის გაცემის მიზნებისთვის ბიომეტრიული მონაცემების ხელმეორედ გამოყენება შესაძლებელია. 

 

შენიშვნა: ბიომეტრიული პასპორტის დოკუმენტის შესაბამის გრაფაში სავალდებულოა მფლობელმა,  9 წლის ასაკიდან, შეასრულოს პირადი ხელმოწერა იმ ფორმით, რომლითაც იგი პრაქტიკაში სარგებლობს.

დაინტერესებულმა პირმა უფლებამოსილ ორგანოში უნდა წარადგინოს:

 • არასრულწლოვანი პირის დაბადების მოწმობა;
 • პირადობის მოწმობა -  14 წელს მიღწეული არასრულწლოვანის შემთხვევაში.
 • 16 წლამდე არასრულწლოვანი პირის ორივე კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობა;
 • 16-დან 18-წლამდე არასრულწლოვანი პირის  პასპორტის გასაცემად საკმარისია ერთ-ერთი კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობა.

შენიშვნა: რეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფ 16-დან 18-წლამდე არასრულწლოვანს საქართველოს მოქალაქის პასპორტის მისაღებად არ ესაჭიროება კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობა.

არასრულწლოვანი პირის პასპორტის გასაცემად კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობა შეიძლება წარმოდგენილი იყოს შემდეგი ფორმით:

 • სანოტარო წესით დამოწმებული წერილობითი ფორმით;
 • სააგენტოს უფლებამოსილი პირის ან საკონსულო თანამდებობის პირის თანდასწრებით გამოხატული წერილობითი ფორმით;
 • პირადობის ელექტრონული მოწმობის გამოყენებით სააგენტოს ინტერნეტგვერდზე განთავსებული თანხმობის ფორმის შევსების გზით;
 • საზღვარგარეთ მყოფ  მოქალაქეს შეუძლია სააგენტოს უფლებამოსილი პირის წინაშე ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალებით გამოხატოს თანხმობა, თუ თანხმობის გამცემი პირის იდენტიფიცირება და პირადობის დადასტურება შესაძლებელია სააგენტოს მონაცემთა ელექტრონულ ბაზაში არსებული ინფორმაციის გამოყენებით;

შენიშვნა: ბიომეტრიული პასპორტის დოკუმენტის შესაბამის გრაფაში სავალდებულოა მფლობელმა,  9 წლის ასაკიდან, შეასრულოს პირადი ხელმოწერა იმ ფორმით, რომლითაც იგი პრაქტიკაში სარგებლობს.

 

გთხოვთ გაითვალისწინოთ !!! 

 ამ წესით გათვალისწინებული დოკუმენტები უფლებამოსილ ორგანოებს უნდა წარედგინოს მატერიალური ფორმით. დოკუმენტების წარმოდგენა აუცილებელი არ არის, თუ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს  მონაცემთა ელექტრონული ბაზა შეიცავს შესაბამის დოკუმენტში არსებულ ინფორმაციას.

ასევე აუცილებელია, სხვა სახელმწიფოში გაცემული (დამოწმებული) დოკუმენტები (გარდა პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტებისა) წარდგენილი იქნას სათანადო წესით ლეგალიზაციის ან აპოსტილით დამოწმების შემდეგ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით დამოწმებულ თარგმანთან ერთად, თუ საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებით ან შეთანხმებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

 

16 წლამდე არასრულწლოვანი პირის პასპორტის გაცემისთვის ერთ-ერთი კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობა საკმარისია თუ:

 • მეორე მშობელი იძებნება საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით დადგენილი წესით;
 • მეორე მშობელი გარდაცვლილია;
 • მხარდაჭერის მიმღები (ქმედუუნარო) პირია;
 • უგზო-უკვლოდ დაკარგულია;
 • მეორე მშობლის მძიმე ავადმყოფობის გამო შეუძლებელია ნების გამოხატვა, რაც დასტურდება შესაბამისი ცნობით;
 • არასრულწლოვანი მარტოხელა მშობლის შვილია;
 • პასპორტის გაცემას არსებითი მნიშვნელობა აქვს არასრულწლოვნის უფლებებისა და თავისუფლებების რეალიზაციისთვის, მეორე მშობლისაგან თანხმობის მიღება ვერ ხერხდება მასთან კავშირის დამყარების შეუძლებლობის გამო და საქმის გარემოებებიდან გამომდინარე, არსებობს საფუძვლიანი ვარაუდი, რომ ის არ იქნება თანხმობის გაცემის წინააღმდეგი. ამ შემთხვევაში პასპორტი გაიცემა სააგენტოს უფლებამოსილი თანამდებობის  პირის წერილობითი გადაწყვეტილების საფუძვლეზე, რომელიც მიიღება დაინტერესებული პირის განცხადების წარდგენიდან ერთი თვის ვადაში.
 •  საზღვარგარეთ მყოფი საქართველოს მოქალაქე, რომელსაც ერთხელ მაინც აქვს მიღებული საქართველოს მოქალაქის პასპორტი ბიომეტრიული მონაცემებით, უფლებამოსილია მიიღოს საქართველოს მოქალაქის ბიომეტრიული პასპორტი  მინდობილი პირის მეშვეობით, სანოტარო წესით დამოწმებული მინდობილობის საფუძველზე.  აღნიშნული მომსახურეობით პასპორტი შესაძლებელია დამზადდეს მე-10 სამუშაო დღეს  და მე-5 სამუშაო დღეს.

 • საზღვარგარეთ მყოფმა საქართველოს მოქალაქემ , რომელსაც საქართველოში არ აქვს მიღებული პასპორტი ბიომეტრიული მონაცემების შემცველობით , პირადად უნდა მიმართოს საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობას ან საკონსულო დაწესებულებას. საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობაში ან საკონსულო დაწესებულებაში განცხადების წარდგენის შემთხვევაში  ბიომეტრიული პასპორტი გაიცემა 45 კალენდარული დღის ვადაში.

 

 • სერვისების განვითარების სააგენტოს ონლაინ სერვისის გამოყენებით ბიომეტრიული პასპორტის გაცემის საფასური:

 

ვადა

ფასი

2 სამუშო დღის ვადაში

205 ლარი

 

 • მინდობილი პირის მეშვეობით, სანოტარო წესით დამოწმებული მინდობილობის საფუძველზე ბიომეტრიული პასპორტის გაცემის საფასური:

 

ვადა

ფასი

მე-10  სამუშაო დღე

155 ლარი

მე-5 სამუშაო დღე

205 ლარი

 •  საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობაში ან საკონსულო დაწესებულებაში  ბიომეტრიული პასპორტის გაცემის საფასური

 

ვადა 

ფასი

45  კალენდარული დღის ვადაში

130 აშშ დოლარი

 

ბიომეტრიული პასპორტის საფასური სრულწლოვანი პირისთვის 100 ლარია და გაიცემა მე-10 სამუშაო დღეს, დოკუმენტის დამზადების ვადის დაჩქარების შემთხვევაში ძირითად საფასურს ემატება დაჩქარებული მომსახურების საფასური და დოკუმენტის საფასური შეადგენს:

ვადა

საფასური

მე-10  სამუშაო დღეს

100 ლარი

მე-5 სამუშაო დღეს

120 ლარი

მე-3 სამუშაო დღეს

150 ლარი

24 საათში

190 ლარი

იმავე დღეს

205 ლარი

 

ბიომეტრიული პასპორტის საფასური არასრულწლოვანი პირისთვის 50 ლარია და გაიცემა მე-10 სამუშაო დღეს, დოკუმენტის დამზადების ვადის დაჩქარების შემთხვევაში ძირითად საფასურს ემატება დაჩქარებული მომსახურების საფასური და დოკუმენტის საფასური შეადგენს:

ვადა

საფასური

მე-10  სამუშაო დღეს

50 ლარი

მე-5 სამუშაო დღეს

70 ლარი

მე-3 სამუშაო დღეს

100 ლარი

24 საათში

140 ლარი

იმავე დღეს

155 ლარი

მეორე და ყოველი მომდევნო აქტიური ბიომეტრიული პასპორტის საფასური 50 ლარია და გაიცემა მე-10 სამუშაო დღეს, დოკუმენტის დამზადების ვადის დაჩქარების შემთხვევაში ძირითად საფასურს ემატება დაჩქარებული მომსახურების საფასური და დოკუმენტის საფასური შეადგენს:

ვადა

საფასური

მე-10  სამუშაო დღეს

50 ლარი

მე-5 სამუშაო დღეს

70 ლარი

მე-3 სამუშაო დღეს

100 ლარი

24 საათში

140 ლარი

იმავე დღეს

155 ლარი

 

 • საზღვარგარეთ მყოფი საქართველოს მოქალაქის  სერვისების განვითარების სააგენტოს ონლაინ სერვისის გამოყენებით ბიომეტრიული პასპორტის გაცემის საფასურია:

ვადა

საფასური

2  სამუშაო დღის ვადაში

205 ლარი

შენიშვნა: ამ შემთხვევაში არ მოქმედებს შეღავათი არასრულწლოვან პირებზე

 

 • მინდობილი პირის მეშვეობით  ბიომეტრიული პასპორტის გაცემის საფასური:

ვადა

საფასური

მე-10  სამუშაო დღეს

155 ლარი

მე-5 სამუშაო დღეს

205 ლარი

შენიშვნა: ამ შემთხვევაში არ მოქმედებს შეღავათი არასრულწლოვან პირებზე

ბიომეტრიული პასპორტის გაცემისას შეღავათით სარგებლობენ შემდეგი კატეგორიის პირები:

 • ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანები - მომსახურეობის საფასურის 50%_იანი შეღავათით ; 
 • საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული პირები - მომსახურეობის საფასურის 50%_იანი შეღავათით;
 • მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები -  მომსახურეობის საფასურის 50%_იანი შეღავათით ;
 • 18 წლამდე პირები -  მომსახურეობის საფასურის 50%_იანი შეღავათით;
 • სრულწლოვანი პირი, რომელიც  არის უმაღლესი  საგანმანათლებლო დაწესებულების  სტუდენტი  და რომელიც ფლობს პირადობის ელექტრონულ მოწმობას სტატუსით " სტუდენტი"  თავისუფლდება ბიომებტრიული პასპორტისათვის გათვალისწინებული მომსახურების საფასურის გადახდისაგან 5% ით.

დამზადებული პასპორტი გადაეცემა:

 • პასპორტის მფლობელ სრულწლოვან პირს;
 • 14 წლის ასაკს მიღწულ პასპორტის მფლობელ არასრულწლოვან პირს ; 
 • არასრულწლოვანი პირის (18 წლამდე)  კანონიერ წარმომადგენელს, გარდა 16-დან 18 წლამდე ასაკის რეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფი  პირისა;
 • მხარდაჭერის მიმღები პირის მხარდამჭერს;
 • პასპორტის მფლობელი პირის მიერ განცხადება-ანკეტაში მითითებულ  (მითითება ხდება პასპორტის განაცხადის წარდგენისას) ნებისმიერ სრულწლოვან, ქმედუნარიან პირს;
 • სათანადო წესით დამოწმებული მინდობილობის მქონე პირს;

 

შენიშვნა: დაინტერესებულმა პირმა,  პასპორტის მოთხოვნით განაცხადის წარდგენისას, შესაძლებელია დოკუმენტის  მიწოდება  მოითხოვოს  ფოსტის მეშვეობით, მის მიერ  მითითებულ  მისამართზე.