აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკისა და ცხინვალის რეგიონის (ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის) ტერიტორიებზე საქართველოს იურისდიქციის სრულად აღდგენამდე, აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკასა და ცხინვალის რეგიონში (ყოფილ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში) ლეგიტიმურად მცხოვრებ ნებისმიერი ასაკის პირს,   რომელიც არ ფლობდა/არ ფლობს საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტს ან არ აქვს გავლილი რეგისტრაცია, როგორც საქართველოს მოქალაქეს,  უფლება აქვს გაიაროს რეგისტრაცია ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით, რის საფუძველზეც მიენიჭება პირადი ნომერი.

  • ყოფილი საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის პასპორტში გაკეთებული ჩანაწერი პირის საცხოვრებელი ადგილის თაობაზე;
  • აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ნორმატიული აქტით განსაზღვრული უფლებამოსილი ორგანოს ან ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაციის მიერ გაცემული ცნობა, რომელიც ადასტურებს პირის შესაბამის ტერიტორიაზე ცხოვრების ფაქტს;
  • არასრულწლოვანი /ქმედუუნარო პირის, ასევე 1992 წლის 31 დეკემბრის შემდგომ დაბადებული პირის შემთხვევაში – აღნიშნული პირის დაბადების ან პირადობის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტი და მშობლის (მშობლების)/მეურვის /მზრუნველის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ლეგიტიმურად ცხოვრების დამადასტურებელი რომელიმე დოკუმენტი ან პირადობის ნეიტრალური მოწმობა/ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტი;
  • სხვა დოკუმენტი.

 

უფლებამოსილი სამსახური პირს რეგისტრაციაში ატარებს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების   წარდგენიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში.
არასრულწლოვანი ან შეზღუდულ ქმედუნარიანი  პირის მისამართზე რეგისტრაცია

არასრულწლოვანი ან შეზღუდულ ქმედუნარიანი პირის მისამართზე რეგისტრაცია  შეიძლება განხორციელდეს არასრულწლოვანი ან შეზღუდულ ქმედუნარიანი პირის ერთ-ერთი მშობლის ან სხვა კანონიერი წარმომადგენლის რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით. არასრულწლოვანი ან შეზღუდულ ქმედუნარიანი პირის სხვა მისამართზე რეგისტრაცია დასაშვებია ერთ-ერთი კანონიერი წარმომადგენლის მიერ წერილობითი ფორმით გამოხატული თანხმობით.