• ქორწინების რეგისტრაციისათვის აუცილებელია დაქორწინების მსურველ პირთა საქორწინო ასაკი და თანხმობა; 
 • ქორწინების რეგისტრაცია დასაშვებია 18 წლის ასაკიდან;
 • 17 წელს მიღწეული არასრულწლოვანი პირის ქორწინება დაიშვება მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე, ისეთი პატივსადები მიზეზის არსებობისას, როგორიცაა ბავშვის დაბადება. 

ქორწინების რეგისტრაცია არ დაიშვება:

 • იმ პირებს შორის, რომელთაგან თუნდაც ერთი დაქორწინებულია სხვაზე;
 • პირდაპირი აღმავალი ან დამავალი შტოს ნათესავებს შორის;
 • ბიოლოგიურ და არაბიოლოგიურ და-ძმას შორის;
 • მშვილებელსა და ნაშვილებს შორის;
 • იმ პირებს შორის, რომელთაგან თუნდაც ერთი მხარდაჭერის მიმღებია და რომლებსაც არ დაუდიათ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 1172-ე მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული საქორწინო ხელშეკრულება.

 

იმ პირებს შორის ქორწინების რეგასტრაციისთვის, რომელთაგან ერთ-ერთი მაინც უცხო ქვეყნის მოქალაქეა, აუცილებელი პირობაა საქართველოში ლეგალურად ყოფნა.

ქორწინების რეგისტრაცია შესაძლებელია განხორციელდეს, როგორც ქორწინების  სახლებში, ისე იუსტიციის  სახლის  ნებისმიერ ფილიალში და   სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ნებისმიერ ტერიტორიულ სამსახურში;

ქორწინების რეგისტრაცია შესაძლებელია ჩატარდეს საზეიმო ვითარებაში;

საზეიმო ვითარებაში ქორწინების სპეციალურ სარიტუალო მომსახურებას გთავაზობთ ქორწინების სახლები: თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში, რუსთავში, სიღნაღში, ახალციხეში,  გორში, ყვარელში, ზუგდიდსა და მცხეთაში;

სურვილის შემთხვევაში, ქორწინების რეგისტრაცია შესაძლებელია განხორციელდეს  მარეგისტრირებელი ორგანოს  ტერიტორიის  გარეთ, ნებისმიერ ადგილას.

ქორწინების რეგისტრაციისთვის  წარმოადგინეთ:

 • დასაქორწინებელ პირთა ერთობლივი წერილობითი განცხადება;
 • დასაქორწინებელ პირთა პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტები;
 • მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი (საზეიმო რიტუალით ან შენობის გარეთ ქორწინების რეგისტრაციისას).
 • ქორწინების მოწმე პირთა პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტები;
 • წინა ქორწინების მოშლის დამადასტურებელი საბუთი (მანამდე ქორწინებაში ყოფნის შემთხვევაში);
 • წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების და წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტები, თუ განცხადებას წარადგენს დაქორწინების მსურველი პირის წარმომადგენელი;

 

გთხოვთ გაითვალისწინოთ !!! 

 ამ წესით გათვალისწინებული დოკუმენტები უფლებამოსილ ორგანოებს უნდა წარედგინოს მატერიალური ფორმით. დოკუმენტების წარმოდგენა აუცილებელი არ არის, თუ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს  მონაცემთა ელექტრონული ბაზა შეიცავს შესაბამის დოკუმენტში არსებულ ინფორმაციას.

ასევე აუცილებელია, სხვა სახელმწიფოში გაცემული (დამოწმებული) დოკუმენტები (გარდა პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტებისა) წარდგენილი იქნას სათანადო წესით ლეგალიზაციის ან აპოსტილით დამოწმების შემდეგ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით დამოწმებულ თარგმანთან ერთად, თუ საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებით ან შეთანხმებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

ქორწინების რეგისტრაცია

საფასური

 შენობის გარეთ ქორწინების რეგისტრაცია

170 ლარი

ქორწინების რეგისტრაცია ქორწინების სახლში სპეციალური სარიტუალო მომსახურებით (შაბათ-კვირას)

150 ლარი

ქორწინების რეგისტრაცია ქორწინების სახლში სპეციალური სარიტუალო მომსახურებით (სამუშაო დღეებში)

90 ლარი

ქორწინების რეგისტრაცია   ტერიტორიულ სამსახურში სპეციალური სარიტუალო მომსახურებით

50 ლარი

ქორწინების რეგისტრაცია იუსტიციის სახლში ან სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ტერიტორიულ სამსახურში, სპეციალური სარიტუალო მომსახურების გარეშე

საფასურის გარეშე

 

 სტუდენტის სტატუსის მქონე პირებისთვის  მოქმედებს 10%  შეღავათი.