ქორწინება ოჯახის შექმნის მიზნით ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობითი კავშირია, რომელიც შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე ორგანოებში რეგისტრაციის  შემდგომ მეუღლეებს შორის გარკვეულ უფლებებსა და მოვალეობებს წარმოშობს.

 • ქორწინების რეგისტრაციისათვის აუცილებელია დაქორწინების მსურველ პირთა საქორწინო ასაკი და თანხმობა; 
 • ქორწინების რეგისტრაცია დასაშვებია 18 წლის ასაკიდან.

ქორწინების რეგისტრაცია არ დაიშვება:

 • იმ პირებს შორის, რომელთაგან თუნდაც ერთი დაქორწინებულია სხვაზე;
 • პირდაპირი აღმავალი ან დამავალი შტოს ნათესავებს შორის;
 • ბიოლოგიურ და არაბიოლოგიურ და-ძმას შორის;
 • მშვილებელსა და ნაშვილებს შორის;
 • იმ პირებს შორის, რომელთაგან თუნდაც ერთი მხარდაჭერის მიმღებია და რომლებსაც არ დაუდიათ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 1172-ე მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული საქორწინო ხელშეკრულება.

 

იმ პირებს შორის ქორწინების რეგასტრაციისთვის, რომელთაგან ერთ-ერთი მაინც უცხო ქვეყნის მოქალაქეა, აუცილებელი პირობაა საქართველოში ლეგალურად ყოფნა.

ქორწინების რეგისტრაციის თაობაზე განაცხადის წრადგენის უფლება აქვს:

 • დაქორწინების მსურველ სრულწლოვან  წყვილს;
 • 16-დან 18 წლამდე არასრულწლოვან ქორწინების მსურველს პირს;
 • წყვილის მინდობილ პირს (პირებს).

 

გთხოვთ გაითვალისწინოთ!!

ქორწინების რეგისტრაცია  არ დაიშვება წარმომადგენლის მეშვეობით.

ქორწინების რეგისტრაცია შესაძლებელია განხორციელდეს, როგორც ქორწინების  სახლებში, ისე იუსტიციის  სახლის  ნებისმიერ ფილიალში და   სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ნებისმიერ ტერიტორიულ სამსახურში;

ქორწინების რეგისტრაცია შესაძლებელია ჩატარდეს საზეიმო ვითარებაში;

საზეიმო ვითარებაში ქორწინების სპეციალურ სარიტუალო მომსახურებას გთავაზობთ ქორწინების სახლები: თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში, რუსთავში, სიღნაღში, ახალციხეში,  გორში, ყვარელში, ზუგდიდსა და მცხეთაში;

სურვილის შემთხვევაში, ქორწინების რეგისტრაცია შესაძლებელია განხორციელდეს  მარეგისტრირებელი ორგანოს  ტერიტორიის  გარეთ, ნებისმიერ ადგილას.

ქორწინების რეგისტრაციისთვის  წარმოადგინეთ:

 • დასაქორწინებელ პირთა ერთობლივი წერილობითი განცხადება;
 • დასაქორწინებელ პირთა პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტები;
 • მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი (საზეიმო რიტუალით ან შენობის გარეთ ქორწინების რეგისტრაციისას).
 • ქორწინების მოწმე პირთა პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტები;
 • წინა ქორწინების მოშლის დამადასტურებელი საბუთი (მანამდე ქორწინებაში ყოფნის შემთხვევაში);
 • წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების და წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტები, თუ განცხადებას წარადგენს დაქორწინების მსურველი პირის წარმომადგენელი;

 

გთხოვთ გაითვალისწინოთ !!! 

 ამ წესით გათვალისწინებული დოკუმენტები უფლებამოსილ ორგანოებს უნდა წარედგინოს მატერიალური ფორმით. დოკუმენტების წარმოდგენა აუცილებელი არ არის, თუ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს  მონაცემთა ელექტრონული ბაზა შეიცავს შესაბამის დოკუმენტში არსებულ ინფორმაციას.

ასევე აუცილებელია, სხვა სახელმწიფოში გაცემული (დამოწმებული) დოკუმენტები (გარდა პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტებისა) წარდგენილი იქნას სათანადო წესით ლეგალიზაციის ან აპოსტილით დამოწმების შემდეგ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით დამოწმებულ თარგმანთან ერთად, თუ საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებით ან შეთანხმებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

ქორწინების რეგისტრაციისას მეუღლეებს უფლება აქვთ, ერთ-ერთი მათგანის გვარი აირჩიონ თავიანთ საერთო გვარად, ასევე ორივემ ან ერთ-ერთმა მათგანმა აირჩიოს საკუთარი გვარისა და მეუღლის გვარის გაერთიანების შედეგად მიღებული გვარი.


გთხოვთ გაითვალისწინოთ!!!

ქორწინების რეგისტრაციისას მეუღლეთა გვარების გაერთიანება დაუშვებელია, თუ ერთ-ერთი მათგანის ქორწინებამდელი გვარი ორწევრიანია (ორმაგი გვარი).

ქორწინების რეგისტრაციას სპეციალური სარიტუალო მომსახურეობით გთავაზობთ გორის, ზუგდიდის, ყვარლის, ფოთის იუსტიციის სახლები და თბილისის, რუსთავის, ქუთაისის, ბათუმის, სიღნაღის, ახალციხის და მცხეთის ქორწინების სახლები;

ქორწინების რეგისტრაცია შესაძლებელია განხორციელდეს განაცხადის რეგსიტრაციის დღესვე ან მექორწინეთა სურვილის მიხედვით მათ  მიერ შერჩეულ დღეს.

ქორწინების რეგისტრაციის თაობაზე წარდგენილ განცხადება ძალაშია, წარდგენიდან  2 თვის განმავლობაში.

ქორწინების რეგისტრაცია

საფასური

 შენობის გარეთ ქორწინების რეგისტრაცია

170 ლარი

ქორწინების რეგისტრაცია ქორწინების სახლში სპეციალური სარიტუალო მომსახურებით (შაბათ-კვირას)

150 ლარი

ქორწინების რეგისტრაცია ქორწინების სახლში სპეციალური სარიტუალო მომსახურებით (სამუშაო დღეებში)

90 ლარი

ქორწინების რეგისტრაცია   ტერიტორიულ სამსახურში სპეციალური სარიტუალო მომსახურებით

50 ლარი

ქორწინების რეგისტრაცია იუსტიციის სახლში ან სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ტერიტორიულ სამსახურში, სპეციალური სარიტუალო მომსახურების გარეშე

საფასურის გარეშე

 

 სტუდენტის სტატუსის მქონე პირებისთვის  მოქმედებს 10%  შეღავათი.